VÄNSTERPARTIET I KALMAR LÄN

Det är vår tur nu!

Irene Fleetwood (V)

Irene Fleetwood (V), distriktsordförande

En VD = 66 undersköterskor. Inkomstskillnaderna i Sverige är större än någonsin. Det märks inte minst om du jämför vad den ekonomiska eliten tjänar på en månad jämfört med en kvinna i ett vanligt vårdyrke. I ett svenskt storföretag tjänar en VD lika mycket som 66 undersköterskor.

Så här vill vi inte ha det. Så här kan vi inte ha det. Kvinnor har lägre löner, lägre inkomster och lägre pensioner än män. Det är inget nytt. Otrygga anställningar och deltidsarbete är vanligare bland kvinnor än bland män. Det ger lägre inkomst och vid arbetslivets slut, en lägre pension. Kvinnor får ut 67 procent av mäns pension. För Vänsterpartiet är det därför en självklarhet att vi måste införa rätt till heltid och ta bort anställningsformen allmän visstid. Kvinnor måste ges rätten att ha en lön att leva på.

Att kunna försörja sig på sin lön är A och O för att ha makten över sitt eget liv. Det är ingen hemlighet att det är färre kvinnor än män som kan det. Fortfarande är det så att det är vanligare att kvinnor är beroende av sin partner för försörjning, än vad det är bland män.

Tro det eller ej men det skiljer i snitt 4 200 kr i månaden i lön mellan kvinnor och män. Omräknat i arbetstid och på en arbetsdag mellan klockan 8 och 17 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:00. Varje dag. Huvudorsaken är att arbetslivet är starkt könssegregerat och att de yrken och branscher som domineras av män tenderar att vara högre avlönade än de kvinnodominerade. Det lönegapet är det hög tid att täppa till.

Vänsterpartiet verkar för en ekonomi som är bra för alla, inte bara några få. Kommuner och landsting runt om i Sverige är stora arbetsgivare och dess arbetskraft består av hundratusentals kvinnor som är i behov av trygga anställningar med en lön om går att leva på. För att kunna höja löner och anställa tillräckligt med arbetskamrater behövs pengar.

För att det ska bli verklighet måste de som har mest bidra mer. Vi måste bort från dagens skattesystem som är riggat för de rika. I dag gynnas den som har egendomar och inkomster från annat än arbete. Det är helt skattefritt att ärva, att få gåvor och att äga dyra saker. Så kan vi inte ha det.

Dina och mina skattepengar ska gå till en vård- och omsorg som både levererar vård efter behov och till löner som går att leva på. Inte till vinster i privata fickor. Så kan undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare få löner i nivå med manliga kollegor i andra branscher.

Det är så vi möter framtiden och det är så vi utformar ett modernt, hållbart arbetsliv.

Irene Fleetwood (V), distriktsordförande

Sveriges mest jämställda landsting är V-styrt

Linda Fleetwood (V), landstingsråd

Linda Fleetwood (V), landstingsråd

I dag – på internationella kvinnodagen – finns anledning att fira att Landstinget i Kalmar län har utsetts till Sveriges mest jämställda landsting. Det är jag, som landstingsråd med jämställdhetsansvar, såklart väldigt stolt över. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti som har stort förtroende i jämställdhetsfrågor – och det är inte utan grund.

Vänsterpartiet för en socialistisk och feministisk landstingspolitik, i arbetet för ett mer jämlikt och jämställt län. Vi vet att jämställdhetsarbetet inte är något man kan bedriva vid sidan av annan verksamhet, som någon form av politiskt korrekt projekt. Jämställdhetsarbetet är ett arbete som måste pågå hela tiden och vara en naturlig del av den övriga verksamheten.

Den rödgröna majoriteten har satt fokus på frågan om en jämställd arbetsplats och en jämställd vård på ett sätt som man inte varit i närheten av tidigare. Men jag konstaterar också att det finns väldigt mycket att arbeta vidare med. Som väl är har Landstinget i Kalmar län många engagerade och kunniga medarbetare som hela tiden bidrar till att göra landstinget mer jämställt.

Jämställdhet är ingen åsiktsfråga utan en kunskapsfråga. Inom vården behöver kunskaperna öka om hbtq och kvinnors ohälsa eftersom mannen hittills har varit normen inom läkarvetenskapen. Att skapa en jämställd hälso- och sjukvård är en patientsäkerhetsfråga som kräver handlingskraft samt ett målmedvetet, konkret och envist arbete.

Landstinget kommer under 2017 att fortsätta den utbildningssatsning som är igång där chefer, politiker och medarbetare i Landstinget utbildas i jämställdhet, våld i nära relationer, HBTQ-frågor och ett normkritiskt förhållningssätt. Vi kommer också att fortsätta granska vår verksamhet utifrån hur den påverkar kvinnor och män, flickor och pojkar, för att skapa jämställda strukturer.

Landstinget i Kalmar län arbetar även utifrån en likabehandlingsplan med syftet att främja medarbetarnas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Likaså görs en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Ett krav är att uppnå jämställda löner.

Rätten till heltid är en fundamental fråga som äntligen blivit verklighet i landstinget. Men alltför många kvinnor inom vården orkar inte arbeta heltid. Vi vill därför genomföra projekt med sex timmars arbetsdag på minst en arbetsplats inom landstinget. Där detta provats har det gett positiva effekter. Inte minst i form av ökad livskvalitet när man orkar med sitt liv utanför arbetet också.

Exemplen på områden där vårt landsting ligger i framkant är många, men de ska bli ännu fler! Jämställdhetsarbete handlar om att omfördela makt och resurser och att våga göra skillnad på riktigt. Det går inte att tro att jämställdhet händer av sig själv, när makt utmanas krävs att det finns de som ligger på och kräver saker och kräver förändring.

Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för jämställdhetsfrågor

Landstinget gör stora satsningar på personalområdet

Ragnar Olsson och Anders Svensson

Med hjälp av över 30 miljoner kr i nya satsningar ska vården i Kalmar län fortsätta utvecklas de kommande åren. Störst är satsningarna på personalområdet.

Den nationella bristen på sjuksköterskor har uppmärksammats under lång tid i Sverige. Ett par tusen medarbetare fattas inom hälso- och sjukvården. I flera landsting har det blivit något av en vardag att vårdplatser stängs och att operationer ställs in. I vårt landsting har vi kunnat bemanna fler vårdplatser än riksgenomsnittet trots att vi på många sätt har sämre förutsättningar än på andra håll.

Det beror på att vi under lång tid arbetat aktivt med rekryteringsfrågan. Vi har ofta gått före och drivit igenom satsningar som sen blivit modell för övriga landet. Invånarna i Kalmar län har därför inte heller märkt av den nationella sjuksköterskebristen på samma sätt som i övriga riket. Men självklart påverkas även vi av den nationella personalbristen.

Under de senaste åren har landstingets kostnader för inhyrd personal ökat kraftigt. Den utvecklingen måste brytas och kostnaden minska för att inte riskera landstingets ekonomi. Samtidigt behöver vi med alla till buds stående medel fortsätta att leverera Sveriges bästa och mest tillgängliga vård. Det är en svår balansgång som förutsätter att vi även i fortsättningen kan rekrytera och behålla våra sjuksköterskor. I budgeten satsar vi därför ytterligare elva miljoner kronor för att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Dessa ökade resurser går bland annat till fler utbildningsplatser för sjuksköterskor som landstinget finansierar i Oskarshamn och Västervik, satsningar på utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor så att fler kan studera med full lön, löneökningar för medarbetare som arbetat länge i landstinget och utbildning av fler nyanlända invandrare med sjukvårdserfarenhet i svenska. Listan på åtgärder kan göras lång och behoven är fortsatt stora.

Det är tack vare Vänstermiljarderna som Vänsterpartiet drivit igenom i förhandlingarna med regeringen som dessa satsningar nu kan göras. Även andra Vänsterparti-satsningar syns i budgeten. Inte minst satsningar på kvinnors hälsa, med bland annat gratis mammografi, förstärkt primärvård för de kvinnor som har sämst hälsa och ökade resurser till förlossningsvården.

Trots Vänstermiljarderna och andra viktiga satsningar så krävs det dock betydligt mer. Regeringen behöver satsa än mer på vården – en fråga Vänsterpartiet driver på nationell nivå. Här i landstinget måste vi dock förhålla oss till verkligheten som den ser ut här, inte som vi önskar att den ser ut. Då krävs att vi som landstingspolitiker vågar prioritera för att behålla verksamhetens höga kvalitet och goda tillgänglighet.

Ragnar Olsson (V), ledamot i landstingets personaldelegation
Anders Svensson (V), ersättare i landstingets personaldelegation

Vinstjakten i välfärden handlar om människosyn

Kaj Raving (V)

Kaj Raving (V)

Frågan om vinstjakten i välfärden handlar om kvalitet, men ytterst handlar det om demokrati och människosyn. Därför är det så viktigt att befria välfärden från vinstintresset. Vi ska vara trygga med att vi bemöts utifrån våra behov, inte utifrån hur lönsamma vi är. Välfärden ska styras av omtanke om oss som använder den, inte av jakt på vinster.

Ingenting talar för att privatiseringarna lett till bättre arbetsförhållanden för personalen eller högre kvalitét inom välfärden. Tvärtom. En ny rapport från Kommunal visar att de anställda i privat driven omsorg har genomgående sämre villkor och lägre löner än de som arbetar i kommunalt drivna verksamheter. De vinster som försvinner från välfärden motsvarar tiotusentals undersköterskor.

Men vinsterna är också en fråga om demokrati. För varje gång ett riskkapitalbolag tar över ett äldreboende blir demokratin lite svagare. Inflytandet över samhället kommer att handla lite mer om pengar. Det är ingen bra utveckling. Förutom att företaget då tar makten över själva verksamheten, så kommer de att vilja påverka politiken.

Idag kan vi se hur välfärdsföretagen plöjer ner stora summor pengar i kampanjen för att behålla vinsterna i välfärden. Det är det stora ekonomiska intressen som står på spel för bolag som vill fortsätta plocka ut pengar ur den svenska välfärden. Därför gör de sitt bästa för att påverka politiken. Exempelvis genom att med hjälp av bjudmiddagar få SD att byta ståndpunkt.

För att få en välfärd att lita på måste vi stoppa vinstjakten. Att ägare som bara är ute efter högsta möjliga vinst slutar att syssla med skola och vård är bra för kvaliteten i välfärden. Bara så kan vi se till att de som driver skola, vård och äldreomsorg gör det av rätt skäl. Girigheten ska aldrig få styra i välfärden. Det handlar om människosyn.

Kaj Raving (V)

Hög tid att regeringen satsar rejält på vården

Linda Fleetwood (V) Landstingsråd

Ska vi långsiktigt kunna finansiera den sjukvård som behövs för ett jämlikt och rättvist samhälle där medborgarna känner sig trygga behövs en uppgörelse med det skattesystem som borgarna riggade för de rikaste. Det kommer i längden inte att gå att bedriva en solidarisk politik med ett osolidariskt skattesystem. Det behövs finansiering i form av högre skatter för de som har allra mest.

Vänsterpartiet vill att Sverige ska ha världens bästa sjukvård och på många sätt är sjukvården i Sverige helt fantastisk. Det är få ställen i världen där det är tryggare att föda barn, behandlas mot svåra sjukdomar eller genomföra en transplantation av ett hjärta eller en njure. Dock vet vi att det samtidigt finns brister och stora behov, även här i Kalmar län.

Tack vare Vänsterpartiet har flera bra och viktiga satsningar gjorts på vården. De tio årliga miljarderna till välfärden gör såklart skillnad. Likaså den riktade satsningen med extra pengar till förlossningsvården och kvinnors hälsa och satsningen på ungas psykiska hälsa. Avgiftsfri mammografi, avgiftsfri vård för de äldsta och gratis medicin för barn är andra exempel.

För oss är det viktigt att satsa på sjukvården och det räcker inte med detta. Det är i vården och övrig välfärd som vi idag ser konsekvenserna av den borgerliga regeringens enorma skattesänkningar. Nu är det hög tid att regeringen tar sitt ansvar och satsar rejält på sjukvården. Inte minst krävs satsningar som tar sikte på glesbygdens särskilda utmaningar.

Vården i särskilt utsatta områden runt om i landet behöver få extra resurser. Det är där ohälsan är som störst och behoven av vård mest angeläget. Kanske skulle vi då kunna införa sex timmars arbetsdag på hälsocentraler och avdelningar i länet där det idag är problem att rekrytera personal? På andra håll i landet har detta visat sig vara en framgångsrik väg.

Ett annat område som behöver förstärkning är den förebyggande vården. Det är särskilt viktigt eftersom hälsan idag är mycket ojämlikt fördelad. Ett jämlikt samhälle skapar förutsättningar för att människor ska känna trygghet och må bättre, folkhälsan förbättras. Men ska vi ha råd med de satsningar som krävs så måste vi våga beskatta de rika.

Tyvärr har regeringen hittills vägrat göra något åt de grundläggande orättvisorna i skattesystemet. Det blir allt mer tydligt att de inte vill göra det som krävs för att komma tillrätta med ojämlikheten. För att bygga ett samhälle som är bra för alla, med en sjukvård att lita på, så kvävs att regeringen en gång för alla vågar göra upp med högerns skattesystem.

Linda Fleetwood (V), landstingsråd
Karin Rågsjö (V), sjukvårdspolitisk talesperson

Vill regeringen på allvar minska klyftorna?

Kaj Raving (V)

Kaj Raving (V)

Vänsterpartiet vill ha en politik som är till för alla, inte bara de rikaste. I våra förhandlingar med regeringen har vi också fått igenom flera viktiga välfärdsreformer. Men ska vi på allvar kunna rätta till de stora orättvisor som finns, som vi vill, så krävs det att man tar itu med det skattesystem som högern riggade för de rikaste. Hittills har regeringen tyvärr vägrat.

Nu hör vi allt oftare från socialdemokratiska ledare att det går bra för Sverige. Och det gör på många sätt. Sveriges ekonomi är stark, BNP växer, arbetslösheten sjunker och som land har vi aldrig varit så rika som nu. Men det är inte alla som får del av dessa rikedomar. Tvärtom så har vi under många år sett hur klyftorna bara ökar och ökar.

För medan vi har fler och rikare miljardärer än någonsin och storbankerna förra året gjorde hissnande 92 miljarder i vinst så är det många som lämnas efter. Fattiga pensionärer, ensamstående mammor m fl har visserligen fått det lite bättre tack vare vänsterpartiets framgångsrika förhandlingar med regeringen. Men de grundläggande orättvisorna består och klyftorna ökar.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att minska klyftorna i samhället och satsa på välfärden. Ekonomisk jämlikhet är avgörande för ett samhälles utveckling. Jag tror också att folk tycker det är rimligt att rika människor bidrar mer än idag till detta. Ändå har vi kvar ett skattesystem som högerregeringen riggade om för att gynna de rikaste.

När nu budgeten diskuteras har regeringen återigen chansen att se till att de rika får vara med och bidra till ett starkare samhälle. Vänsterpartiet vill se en ekonomisk politik som är bra för alla, inte bara för de rikaste. Nu är det upp till bevis för regeringen. Vill man på allvar minska klyftorna?

Kaj Raving (V)

Landstingets integrationsarbete uppmärksammas i EU

Linda Fleetwood (V), landstingsråd

Linda Fleetwood (V), landstingsråd

Att Landstinget i Kalmar län har arbetat bra med integrationsfrågor och varit framgångsrika i att ta tillvara på de resurser som de asylsökande är, det är inget nytt. I Sverige har landstingets arbete uppmärksammats åtskilliga gånger och fått stå modell när SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) visat på goda exempel. Nu har ryktet om detta framgångsrika arbete nått hela vägen till EU.

 – Det är ett fint erkännande för det goda arbete som görs i vårt landsting, säger landstingsrådet Linda Fleetwood (V) som bjudits ner till Bryssel för att berätta om framgångsreceptet.

Den 8-9 februari anordnar vänstergruppen i EU-parlamentet, GUE/NGL en konferens där ett av syftena är att visa på exempel på hur man framgångsrikt kan arbeta med flyktingmottagande. Linda Fleetwood har bjudits in för att tala om det arbete som Landstinget i Kalmar län bedriver.

Linda Fleetwood kommer bland annat att berätta om arbetet med hälsokontroller där man även identifierar asylsökande med sjukvårdskompetens. Dessa har sedan erbjudits språkkurser och praktik för att snabba på processen till svensk legitimation och möjlighet till anställning inom landstinget.

Samtidigt som Linda Fleetwood gläds åt att få dela med sig av framgångarna så oroas hon över att Migrationsverket väljer att helt plötsligt börja flytta människor från länet utan hänsyn till den integration som inletts. Detta ändrar återigen förutsättningarna för landstingets integrationsarbete och Linda är mycket kritisk till myndighetens agerande.

– Frågan är vad som händer med allt vårt goda arbete när nu Migrationsverket väljer att helt plötsligt börjar flytta på människorna utan en tanke på de som exempelvis har praktikplats inom landstinget. Det drabbar framförallt individerna, men även landstinget och länet i stort.

För ytterligare information kontakta
Linda Fleetwood, landstingsråd, 070 265 64 25
Kaj Raving, politisk sekreterare, 070 258 97 55

Pensionen måste vara trygg

Efter ett långt och strävsamt arbetsliv borde det vara självklart att man ska kunna gå i pension utan att behöva oroa sig för hur man ska klara sig ekonomiskt. Verkligheten idag ser inte alls ut så. Många, som trots att man gjort rätt för sig hela livet, kastas ut i ekonomisk otrygghet när sista kapitlet i livet närmar sig.

Från politiskt håll lyfts på senare tid låga pensioner och flera partier säger sig vilja göra något åt det. Inte minst är det ”pensionärsskatten” som man vill sänka. För de med de lägsta pensionerna skulle en sådan skattesänkning inte ge en enda krona mer i plånboken, istället skulle de med de högsta pensionerna gynnas mest.

Orsaken till att många idag inte kan leva på sin pension beror inte på ”pensionärsskatten”, utan på hur själva pensionssystemet är utformat. Istället för att vara ett system med fokus på att pensionen ska vara trygg och gå att leva på så är pensionen idag högst osäker.

Den som råkar välja fel fonder får lägre pension. Dessutom finns den så kallade ”bromsen” som gör att pensionerna plötsligt sänks om börsen går dåligt eller det genom politiska beslut saknas pengar i pensionssystemet. Pensionärerna får ensamma betala med otrygghet och sänkt inkomst för marknadens och politikens misslyckande, precis tvärtemot hur ett tryggt samhälle borde vara.

Vänsterpartiet har redan från början varit emot nuvarande pensionssystem, och vill istället att pensionen ska vara förutsägbar och trygg. Grunden måste vara att det ska gå att leva ett värdigt liv på sin pension. Den som varit sjuk, föräldraledig eller tvingats till arbetslöshet eller otrygga visstidsanställningar ska inte straffas med en pension det inte går att leva på.

För att lyckas med det krävs att vi sätter stopp för spekulationerna med våra pensionspengar som kostar miljarder i avgifter till fondförvaltarna. Men det måste också tillföras mer resurser till pensionssystemet genom politiska beslut om vi inte ska tvingas se ännu lägre och mer otrygga pensioner. Det är sanningen, som andra partier gör sitt bästa för att inte tala högt om.

Andra partier jagar småslantar och fortsätter påstå att vi bygger en gemensam framtid genom att sänka skatter. Det är en politik som i slutänden bara gynnar de som redan har så de klarar sig, och mer ändå. Vänsterpartiet däremot står kvar där vi stått i 20 år i denna fråga: en politik som garanterar en trygg pension. Den långsiktigheten kan man ha när man vet att det vi kämpar för är viktigt och rätt. Om det behövs kommer vi kämpa 20 år till.

Lars Johansson (V)
Peter Fjällgård (V)

Överklassens bidragstiggeri och skattesmitning måste stoppas

Per Gawelund (V)

Per Gawelund (V)

Det är sannerligen inte alltid lätt att vara en bra förälder.

Med alla sina brister och tillkortakommanden försöker nog de flesta mammor och pappor ge sina barn en god och kärleksfull uppväxt. Många föräldrar har återkommande samtal med sina barn om moral, att göra rätt för sig och ta ansvar för sina handlingar. Har man smutsat ner eller gjort något fel smiter man inte undan eller skyller på någon annan. De flesta föräldrar verkar ha målsättningen att främja sina barn till trygga, självständiga och ansvarsfulla människor.

Men det finns en grupp i samhället där många barn i generationer växer upp med helt andra normer och värderingar. De bor ofta i kraftigt segregerade förorter. Det organiserade tiggeriet av olika bidrag uppmuntras av familjen. Att systematiskt trixa med skatten verkar vara mer regel än undantag. Inom gruppen finns det extrema element som till och med skryter om hur de smiter från skatten och på andra sätt lurar samhället på pengar.

Från statistik går det att utläsa att vissa typer av ekonomiska brott är kraftigt överrepresenterade hos dessa människor och bostadsområden.

Denna roffarkultur indoktrinerar tidigt barnen med att gruppmedlemmarna inte behöver rätta sig efter majoritetssamhällets lagar och regler. Istället har de skapat en egen hederskodex. Många föräldrar vägrar dessutom att låta sina barn integreras i övriga samhället och placerar därför barnen i särskilda homogena skolor. Slutenheten och föraktet mot andra utanför gruppen har skildrats i många avhandlingar och dokumentärer.

Dessa parallella världar splittrar samhället. Detta är illa nog men vad värre är att vi riskerar ännu en förlorad generation barn. Så här kan det inte fortsätta. Oskyldiga barn ska inte straffas och stigmatiseras för att deras föräldrar har ett omoraliskt leverne.

Många etablerade politiker och andra makthavare försöker bagatellisera, skönmåla eller till och med förneka problemen. Vänsterpartiet är det enda parti som vågar stå upp och säga sanningen.

I klartext. Överklassens bidragstiggeri och skattesmitning måste stoppas. När andra partier hymlar och fegar ur har Vänsterpartiet viljan och de konkreta lösningarna på problemen. Med oss blir det förändring på riktigt.

Barn ser, lär och tar efter vad deras föräldrar och omgivningen gör. Alla barn har rätt till en god uppväxt med sunda förebilder. Detta gäller även barnen i överklassen.

Per Gawelund (V)

1 2 3 76

Följ oss på Facebook

Ung Vänster

Ung Vänster

Jonas Sjöstedt Blogg

Jonas Sjöstedt Blogg

Arkiv