sida

Politik A-Ö


A

  
A-kassan/Arbetslöshetsförsäkringen

Ett av Vänsterpartiets viktigaste mål är full sysselsättning. Vi vill att alla som kan ska arbeta. Men vem som helst kan bli arbetslös. Då tjänar vi alla på att vi gemensamt har skyddsnät som ger oss verklig inkomsttrygghet under arbetslösheten. Vänsterpartiet vill ha en stabil och solidarisk arbetslöshetsförsäkring. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är avgörande för individens trygghet, arbetsmarknadens omställningsförmåga och Sveriges konkurrenskraft. 

Den borgerliga regeringen genomförde en rad förändringar som sammantaget ledde till en kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring. Under den här mandatperioden har Vänsterpartiet och regeringen genomfört ett antal förbättringar av a-kassan. Bland annat har ersättningsnivåerna höjts och rätten till deltidsstämpling utökats.

Vänsterpartiet vill genomföra fler reformer. Den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen måste förbättras och den allmänna grundförsäkringen måste förstärkas. Därför föreslår vi bl.a. att:

 • grundbeloppet såväl som den högsta dagpenningen höjs och indexeras
 • ersättningsnivån höjs till 80 procent för hela ersättningsperioden samt för tid med aktivitetsstöd
 • fler ges rätt till ersättning genom att alla som varit arbetssökande i minst tre månader ska ha rätt till grundbeloppet.

Läs mer i riksdagsmotionen ”En bättre arbetslöshetsförsäkring”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-battre-arbetsloshetsforsakr_H102A331/

Läs mer i vår reservation till den parlamentariska socialförsäkringsutredningens betänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21, s.1039-1054):
http://www.regeringen.se/contentassets/ce96e89ac85d444e985dfa30414f1e7e/mer-trygghet-och-battre-forsakring-parlamentariska-socialforsakringsutredningen-del-2

 
Abort

Rätten till säker abort är lagfäst i Sverige, men långt ifrån en självklarhet. Tvärtom ifrågasätts denna rättighet ständigt av reaktionära krafter. Runt om i världen skärps abortlagstiftningen. Vänsterpartiet motsätter sig varje inskränkning i aborträtten och menar att Sverige aktivt måste arbeta för flickors och kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i hela världen.

Fri abort är en förutsättning för att alla barn som föds ska vara välkomna men är också en hälsofråga för kvinnan, både fysiskt och psykiskt. Det är kvinnans rättighet och kvinnan som själv måste avgöra om och när hon vill ha barn.

 
Afghanistan

Vänsterpartiets utgångspunkt är solidariteten med det afghanska folket. Sverige har ett långt engagemang i Afghanistan, som också är det land som tar emot störst andel svenskt bistånd. Vi vill se ett Sverige som är en aktiv och närvarande aktör i Afghanistan och som understödjer det arbete som afghanska kvinnor och män bedriver för fred, utveckling, demokrati och jämställdhet. Vi välkomnar att Sveriges tio år långa deltagande i den NATO-ledda säkerhetsstyrkan ISAF har avslutats och att en utredning av uppdraget har tillsatts. 

Många människor har flytt Afghanistan genom åren, som en konsekvens av decennier av krig och förtryck. Idag pågår en påtvingad återflyttning från bland annat Pakistan och Europa. EU har med hot om indraget bistånd tvingat Afghanistan att skriva på återtagandeavtal med unionen. Sverige och Afghanistan har tecknat ett bilateralt avtal med EU:s avtal som utgångpunkt. Afghanistan är långt ifrån säkert och saknar kapacitet att ta emot dessa människor. Vänsterpartiet kräver att återtagandeavtalen sägs upp och att Sverige och EU aldrig använder bistånd som påtryckningsmedel.

Läs mer i nedanstående riksdagsmotion:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-2014153005-med-anledning_H2023005/?text=true

  
Alkohol

Vänsterpartiet vill sänka alkoholkonsumtionen med hjälp av en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången ska kontrolleras med alkoholskatter, försäljningsmonopol (Systembolaget), sänkta införselkvoter från andra EU-länder och förbud mot alkoholreklam. För att förebygga missbruk är det viktigt med en välfärdspolitik som gör att alla har rätt till ekonomisk och social trygghet. Men det behövs också särskilt alkoholförebyggande arbete och bra behandling och vård för personer med missbruks- och beroendeproblem.

Alkoholkonsumtionen måste minska eftersom den leder till ohälsa och sociala problem. Många fastnar också i missbruk och beroende, långt fler än de som man vanligtvis ser som missbrukare. Detta är självklart inte bra för dessa människor, men det kostar också samhället mycket pengar.

Läs mer i riksdagsmotionen ”ANDT-frågor”:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/andt-fragor_H102So206

 
Anställningstrygghet

Vänsterpartiet vill minska de otrygga anställningarna och stärka rätten till fast anställning. Att vara tidsbegränsat anställd innebär otrygghet. Livet blir svårare att planera, ekonomin är osäker, det är svårt att teckna hyreskontrakt eller att låna pengar till en bostad. På arbetsplatsen befinner man sig i underläge och det är svårare att engagera sig fackligt. Otrygga anställningar ger helt enkelt otrygga liv.

Självklart måste arbetsgivare kunna anställa vikarier och tillfällig personal som täcker upp i kortare perioder när den fasta personalen inte räcker till. Problemet är att många arbetsgivare systematiskt använder tidsbegränsade anställningar för att täcka permanenta arbetskraftsbehov. Det vill vi ändra på.

Vänsterpartiet vill bland annat:

 • att LAS ändras så att allmän visstidsanställning utgår och det i stället införs objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. Det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt.
 • att den som varit tillfälligt anställd hos samma arbetsgivare, oavsett anställningsform, i sammanlagt två år under de senaste fem åren ska ges fast anställning.

Läs mer i riksdagsmotionen ”En starkare arbetsrätt för ökad trygghet i anställningen”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-starkare-arbetsratt-for-okad-trygghet-i_H40247

 
Antirasism

Rasism sorterar och underordnar människor, därför är rasism är ett hinder för rättvisa och jämlikhet. Kampen mot rasism måste föras på flera nivåer: mot strukturell rasism och diskriminering, mot uttalat rasistiska grupper och partier, mot rasistiska tendenser i etablerade partiers politik, mot ökande klasskillnader och för en generell välfärdspolitik som omfattar alla kvinnor och män – invandrade som infödda.

För att skapa ett samhälle som rymmer oss alla behövs en bred antirasistisk folkrörelse och en kraftfull politik för generell välfärd.

Läs mer i ”Nolltolerans mot rasism – Vänsterpartiets antirasistiska strategi”:
http://www.vansterpartiet.se/assets/nolltolerans-nov2014.pdf

 
Apoteket

Avregleringen av apotekssystemet har inneburit sämre tillgång till läkemedel, högre priser, ökad stress och sämre kompetensutveckling för personalen samt ökade risker för konsumenter och patienter. Vi är också på väg mot en oligopolsituation där några få stora vinstdrivande apotekskedjor lägger under sig hela apoteksmarknaden.

Ingen ska behöva vänta mer än 24 timmar på att få de läkemedel man behöver. Det ska ställas krav på att alla apotek ska kunna erbjuda snabb leverans av läkemedel. Staten bör återta ansvaret för all upphandling av läkemedel och läkemedelsdistributionen till öppenvårdsapotek så att priserna på läkemedel kan pressas och tillgängligheten kan säkras. Vi vill också införa ett bättre glesbygdsstöd och permanenta systemet med apoteksombud för att säkra tillgången till läkemedel i hela landet. Apoteket AB ska kunna växa och etablera nya apotek samt få ett tydligare samhällsuppdrag. Det ska införas tillståndsplikt för försäljning av receptfria läkemedel i vanliga butiker och staten ska överta ansvaret för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel.

För en god och säker vård ska alla ha rätt till den medicin de behöver och få information om hur medicinen ska användas på rätt sätt. Läkemedel ska vara tillgängliga i hela landet och ska ha ett så lågt pris som möjligt.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Apoteket”:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/apoteket_H202846

 
Arbetskraftsinvandring

Vänsterpartiet tycker att arbetskraftsinvandring är bra för Sverige och svensk arbetsmarknad. Dagens regelverk för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES-området, som infördes av den tidigare borgerliga regeringen och Miljöpartiet, gör det möjligt för oseriösa arbetsgivare att utnyttja arbetskraftsinvandrare. Det vill vi ändra på. Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och villkor som regleras i våra lagar och kollektivavtal, oavsett var man är född eller bosatt. Utnyttjandet av utländsk arbetskraft och dumpningen av löner och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden måste stoppas.

Vänsterpartiet vill bland annat:

 • att arbetsgivaren ska vara skyldig att bifoga ett rättsligt bindande anställningsavtal till en ansökan om arbetstillstånd
 • att arbetstagare som träder fram och berättar om missförhållanden hos en arbetsgivare ska få stanna i Sverige tillståndstiden ut
 • att arbetsgivare som utnyttjar papperslösa ska göras skadeståndsskyldiga

Utstationerad arbetskraft 

På svensk arbetsmarknad arbetar en stor grupp utstationerad arbetskraft – arbetstagare från andra EU-länder som reser till Sverige för att utföra arbete under en begränsad tid. Många av dessa arbetstagare arbetar för lägre löner och till sämre villkor än vad som regleras i våra lagar och kollektivavtal. Det krävs en rad förändringar för att reglerna vid utstationering av arbetstagare ska fungera på ett sätt som inte leder till social dumpning och hotar den svenska kollektivavtalsmodellen.

Vänsterpartiet vill bland annat:

 • att lex Laval rivs upp
 • att EU:s utstationeringsdirektiv ändras så att direktivets regler tolkas som ett golv för löne- och anställningsvillkor, inte som ett tak
 • att EU i sitt fördrag ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll som tydliggör att fackliga rättigheter inte får underordnas ekonomiska intressen

Läs mer i riksdagsmotionerna ”Skattefusk, svartjobb och social dumpning” och ”Ordning och reda på arbetsmarknaden”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skattefusk-svartjobb-och-social-dumpning_H102Sk376
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ordning-och-reda-pa-arbetsmarknaden_H4021196

Läs mer i vårt särskilda yttrande till Utstationeringskommitténs betänkande Översyn av lex Laval (SOU 2015:83, s.390-392):
http://www.regeringen.se/contentassets/d90af7051ee54a499950155582431922/oversyn-av-lex-laval-sou-201583

  
Arbetslösheten

Vi vill ta vara på alla människors vilja och förmåga till arbete. Arbetslöshet är ett stort slöseri med mänskliga resurser. Ett av Vänsterpartiets viktigaste mål är full sysselsättning. För att nå full sysselsättning krävs dels en politik för fler jobb (se Jobben), dels en aktiv arbetsmarknadspolitik som rustar arbetslösa för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Här spelar en väl fungerande arbetsförmedling en avgörande roll.

Vänsterpartiet vill bland annat:

 • att Arbetsförmedlingens personal ges större frihet att anpassa åtgärder och erbjuda de insatser som passar bäst för varje individ.
 • att antalet platser i arbetsmarknadsutbildning utökas kraftigt samt att Arbetsförmedlingen får utökade möjligheter att anvisa sökande till andra utbildningsformer. Det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens i många yrken.
 • att Arbetsförmedlingen inrättar branschspecifika förmedlingar med fördjupade kunskaper om respektive bransch.
 • att Arbetsförmedlingen ges ett tydligare uppdrag att samverka med arbetsmarknadens parter, omställningsorganisationerna, kommuner och andra aktörer på regional och lokal nivå i syfte att säkerställa relevanta insatser.
 • att Arbetsförmedlingen anställer fler handläggare med specialistkunskaper om funktionsnedsättningar och arbetshjälpmedel i syfte att möta de behov som funktionsnedsatta har.
 • att Arbetsförmedlingens byråkrati minskas genom att kravet på aktivitetsrapporter för arbetslösa avskaffas. I stället för kontroll och bestraffning bör fokus läggas på att stödja de arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer i riksdagsmotionerna ”En aktiv arbetsmarknadspolitik” och ”En förbättrad arbetsförmedling”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-aktiv-arbetsmarknadspolitik_H102A296/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-forbattrad-arbetsformedling_H202134/

B

 

Banker

Finanssektorn inte är som vilken annan bransch som helst. Problem i finanssektorn drabbar inte bara de enskilda företagen eller branschen utan spiller ofta över på samhället i stort. Därför omfattas den också av ett stort antal olika specialregleringar. Finanskrisen 2007-2008 visade med all önskvärd tydlighet att dessa regler inte var tillräckliga. Sedan finanskrisen har en lång rad nya och skärpta regleringar av finanssektorn införts såväl nationellt som i EU. Dessa menar vi fortfarande inte är tillräckligt starka. 

Därför föreslår Vänsterpartiet en bankdelningslag som separerar bankernas traditionella in- och utlåning till privatpersoner och företag från bankernas mer spekulativa verksamheter. Syftet med en sådan lag är att förhindra att resultatet från bankernas spekulativa delar inte ska spilla över på den övriga verksamheten och i värsta fall hota bankens hela existens eller att skattebetalarna får rädda banken p.g.a. de spekulativa verksamheterna.

Läs mer i riksdagsmotion ”Bankstrukturutredning”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bankstrukturutredning_H402732

 
Barn och ungas rättigheter

Barns rättigheter i samhället måste stärkas. Vänsterpartiet har länge drivit på för att barnkonventionen ska införlivas i svensk lag. Därför är det bra att regeringen har lovat att det ska bli verklighet. När barnkonventionen börjar gälla som svensk lag kommer barns rättigheter och ställning stärkas generellt och särskilt inom rättsväsendet. Barnkonventionen blir då automatiskt direkt tillämplig hos svenska domstolar och myndigheter. En lagstiftning visar tydligt att barn har rättigheter som myndigheter är skyldiga att ta på allvar.

Barnkonventionen erbjuder inte bara skydd utan möjliggör även barns aktiva deltagande. Därför måste Sverige också skriva under barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om en individuell klagomekanism för barn, som ger barn rätt att få sin sak prövad och bli lyssnade på. I Sverige finns det flera fall där barn inte har fått komma till tals i vårdnadstvister, i utredningar inom socialtjänsten eller i asylprocessen.

För att barnkonventionen ska få fullt genomslag i Sverige krävs inte bara lagstiftning utan även utbildning av dem som fattar beslut som på något sätt rör ett barn, till exempel socialarbetare, jurister, skol- och sjukvårdspersonal. För att omsätta barnkonventionens innehåll till praktisk handling krävs att varje verksamhet som berör barn utvecklar metoder och program för att bedöma vad som är barnets bästa.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Barnkonventionen”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Barnkonventionen_H102So205/?text=true

 
Barnbidrag

Vi vill ha ett generellt barnbidrag för alla. Barnbidraget infördes i syfte att öka barnafödandet, utjämna levnadsstandarden mellan barnlösa och barnrika hushåll samt för att minska antalet barn som levde i fattigdom. Vi vill inte ha något fattigvårdstänkande i socialförsäkringssystemet.

Ingen ska behöva ansöka om barnbidrag. En inkomstprövning av barnbidragen kan leda till sämre ekonomi för vissa som har andra bidrag, till exempel bostadsbidrag, som då minskas på grund av att barnbidraget höjer inkomsten.

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen sett till att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjs med 126 kronor per månad. Barnfamiljer, särskilt de med många barn, utgör en ganska stor andel av hushållen med låg ekonomisk standard. En höjning av flerbarnstillägget är ett sätt att ge dessa familjer förbättrade ekonomiska förutsättningar och skapa en ekonomi som funkar för alla, inte bara de rikaste.

 
Barnfattigdom

Att barn är fattiga beror givetvis på att deras föräldrar är fattiga. Därför behövs det en ekonomisk politik som gör upp med ojämlikheten och skapar en ekonomi som funkar för alla, inte bara för de rikaste. Det krävs satsningar på fler jobb, rätt till arbete på heltid, bättre arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och rätt till barnomsorg även på obekväm arbetstid.

Det skulle minska fattigdomen bland vuxna och därmed fattigdomen bland barn. Ensamstående föräldrar måste ges bättre förutsättningar att kombinera föräldraskap och yrkesliv (se Ensamstående föräldrar).

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingar med regeringen drivit igenom flera reformer som särskilt gynnar ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Det handlar om höjt underhållsstöd, höjt flerbarnstillägg, höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer, gratis medicin för barn upp till 18 år, glasögonbidrag för barn, statligt sommarlovsstöd till kommunerna som erbjuder avgiftsfria aktiviteter samt höjt försörjningsstöd barnfamiljer. Vi tycker inte att skolan ska kunna ta ut avgifter.

En ekonomiskt trygg barndom ger fler valmöjligheter. Det ger också förutsättningar att leva samma liv och göra samma saker som sina kompisar. Genom att förbättra ekonomin för de barn som har det sämst ställt minskar risken för att de drabbas av social utsatthet senare i livet.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Barnfattigdom”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/barnfattigdom_H4021198

 
Bemanningsföretag

Vänsterpartiet vill skärpa lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag. Vi menar att arbetsgivare måste se till att ha en tillräcklig bemanning för att kunna hantera variationer i sin produktion och att täcka upp för sjukdomsfall och ledigheter. Så ser det inte ut idag. Arbetsgivare använder i allt högre utsträckning bemanningsföretag för att täcka personalbehov som är permanenta. 

Sverige har idag regler som gynnar arbetsgivaren och missgynnar arbetstagaren när det gäller möjligheten att anlita bemanningsföretag för inhyrning av arbetskraft. Den inhyrda personalen har lägre löner, sämre arbetsvillkor och får inte i lika hög grad ta del av exempelvis utbildning. På kort sikt vill vi skapa en tydlig och effektiv reglering vid in- och uthyrning av arbetstagare som innebär att anställda som arbetar i företag som anlitar bemanningsföretag ska ha en rimlig anställningstrygghet och att anställda i bemanningsföretag ska omfattas av rimliga villkor. På längre sikt vill vi förbjuda bemanningsföretag på den svenska arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet vill bland annat:

 • att regeringen ska verka för en ändring av EU:s bemanningsdirektiv som innebär att medlemsstaterna själva kan besluta huruvida bemanningsföretag ska vara tillåtna på den egna arbetsmarknaden.
 • att inhyrning för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov förbjuds.
 • att inhyrning inte ska vara tillåten när tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning.

Läs mer i riksdagsmotionen ”En starkare arbetsrätt för ökad trygghet i anställningen”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-starkare-arbetsratt-for-okad-trygghet-i_H40247

 
Betyg

Vänsterpartiet är emot den typ av betyg som finns idag där elever rangordnas. Vi vill att betyg ska införas först i årskurs nio i form av ett intyg och omdöme som eleven får med sig när man slutar grundskolan. Där ska framgå att eleven har fått de kunskaper som hen har rätt till.

Ett flertal granskningar har visat att det nuvarande betygssystemet med graderade betyg inte är helt rättvist. Betygssättningen skiljer sig mellan olika skolor. Skolor ger ibland för höga betyg för att locka till sig fler elever. Privata skolor har t.ex. ett intresse av att driva upp elevernas betyg med förhoppningen om att locka till sig fler elever, vilket leder till betygsinflation och ökad skolsegregation.

På gymnasiet tycker vi att betygen ska ges per ämne istället för som nu, per kurs. Det skulle ge en bättre bild av vad eleven faktiskt kan, minska betygsstressen och sannolikt minska avhoppen från gymnasiet. Dessutom skulle det minska pappersarbetet för lärarna och ge dem tid till annat.

Läs mer om gymnasiebetygen i riksdagsmotionen ”Gymnasieskolan”:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/gymnasieskolan_H402265
https://system.webday.se/rb/rekrytera/cgi-shl/User_Applicants.exe?action=VIEW_SPECIFIC_JOB&jobId=1108&publishLanguage=0

 
Biologisk mångfald

Vänsterpartiet föreslår åtgärder för att våra näringar såsom skogsbruk, jordbruk, gruvnäring och fiske ska bedrivas utan att den biologiska mångfalden utarmas. Vi vill införa styrmedel som minskar användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel i jordbruket. För att uppnå ett hållbart skogsbruk bör miljöhänsynen stärkas i lagstiftningen och förbud mot bottentrålning för hållbart yrkesfiske införas. Miljöbalken och minerallagstiftningen bör skärpas och andelen skyddade värdefulla naturområden öka för att vi ska uppfylla internationella förpliktelser för den biologiska mångfalden.

Vår välfärd är helt beroende av tjänster från naturen i form av mat, råvaror och rent vatten. Naturresurserna måste därför brukas så att ekosystemen inte försvagas och biologiska mångfalden bevaras. Då säkras även förutsättningarna för att på lång sikt nyttja resurser och producera varor. Sverige riskerar i nuläget att inte nå 14 av våra 16 nationella miljömål till 2020. Flera av målen kräver åtgärder som stärker den biologiska mångfalden. Sverige har dessutom i Nagoyaöverenskommelsen (2010) förbundit sig att genomföra en räddningsplan för att bromsa utarmningen av biologisk mångfald och att till år 2020 se till att jord-, vatten- och skogsbruk bedrivs hållbart.

Läs mer i riksdagsmotionerna ”Havsmiljö och fiske” och ”Långsiktigt hållbar skogspolitik”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/havsmiljo-och-fiske_H4021989
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/langsiktigt-hallbar-skogspolitik_H4021991

 
Bistånd

Bistånd är långt ifrån den enda vägen att utrota fattigdomen i världen, men det är en viktig komponent. Därför vill Vänsterpartiet att minst en procent av BNI ska gå till bistånd. Vänsterpartiet vill att biståndet ska fokusera på att bekämpa fattigdom. För oss är det centralt att de som känner fattigdomen och orättvisorna i sin vardag också ska sätta dagordningen för biståndet. Vänsterpartiet prioriterar de svenska folkrörelsernas viktiga roll i biståndet och satsningar på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi vill även se ett klimatbistånd som ligger utanför enprocentsmålet.

Vänsterpartiet ställer aldrig utsatta grupper mot varandra. Att arbetslösa och sjuka i Sverige har det svårt löser vi inte genom att begränsa biståndet, utan genom att föra en annan ekonomisk politik som fungerar för alla och inte bara för de rika. Skatten behöver höjas för att vi både ska kunna utveckla välfärden och fullfölja våra internationella åtaganden om att utrota fattigdomen i världen. Därför protesterar Vänsterpartiet när regeringen tar pengar från biståndet för att finansiera flyktingmottagandet.

År 2003 antog riksdagen ett förslag (politik för global utveckling, PGU), som innebär att politikområden ska samverka för att uppfylla utvecklingspolitikens mål om rättvis och hållbar global utveckling. Vänsterpartiet står bakom denna ambition, men regeringen har tyvärr haft svårt att leva upp till den. Allra tydligast blir det i hanteringen av vapenexporten, skatteflykten och EU:s jordbrukspolitik.

Läs mer i riksdagsmotionen ”En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-svensk-utvecklingspolitik-f_H102U264/?text=true

 
Bolån

Köp och lån på bostäder är ofta den största ekonomiska affären som privatpersoner gör i sina liv. En väl fungerande bolånemarknad är alltså central för hushållens ekonomi. De senaste åren har det skett en del reformer på området som är positiva för konsumenterna. Med fortfarande är det så att bankerna har ett stort informationsövertag gentemot kunderna vid en förhandling om räntor på bolånen. Kunden vet t.ex. i allmänhet inte hur stora bankens upplåningskostnader för bolånen är, vilket gör det svårt för kunden att värdera bankens erbjudanden i en förhandling. Vänsterpartiet föreslår:

 • Att bankerna ska redovisa sina upplåningskostnader för bostadslån på ett likformigt sätt för att underlätta för konsumenterna vid en förhandling med bankerna.
 • Att bankerna ska vara skyldiga att informera sina kunder när rabatterna på bolånen upphör.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Bankstrukturutredning”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bankstrukturutredning_H402732

 
Bostäder

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Unga människor är värda att kunna flytta hemifrån och påbörja sina vuxenliv. Det är också viktigt att det finns möjlighet att flytta dit det finns jobb och utbildningsplatser. Vänsterpartiet menar att politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen. 

Tillsammans med regeringen har vi därför under den här mandatperioden infört olika former av investeringsstöd i syfte att öka byggandet av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Vi har även infört ett upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet.

Vi tycker att det skall finnas bostadsförmedlingar i alla kommuner så att man kan få en bostad utan att ha speciella kontakter. Allmännyttan ska värnas och hyresgästernas ställning stärkas. Vi säger nej till marknadshyror.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Bra bostäder åt alla”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bra-bostader-at-alla_H4021736

 
Brott och straff

Vänsterpartiet tycker att det talas för mycket om strafflängder och hårdare straff. Vi vill istället angripa kriminalitetens orsaker och fokusera på det brottsförebyggande arbetet. Vänsterpartiet anser därför att förståelse, kunskap och relevant vård och behandling är en mer framgångsrik väg än att generellt införa hårdare straff. Längden på straffen avskräcker i väldigt liten utsträckning människor från att begå brott. Strängare straff kan vara positivt om det medför en starkare prioritering inom rättsväsendet samt ökade resurser för att utreda brotten, men leder ingenstans i sig. 

Antalet poliser spelar roll för att förebygga brott, men det behövs också uppmärksammas hur poliserna arbetar och vilka arbetsuppgifter som är prioriterade. Vänsterpartiet anser att det brottsförebyggande arbetet är ett långsiktigt arbete som kräver en helhetssyn på samhället. Grundförutsättningen för att kunna förebygga brott är ett starkt välfärdssamhälle med en välfungerande omsorg och skola samt tillgång till arbete och bostäder. Även människors tillgång till kultur, idrott och meningsfull fritidssysselsättning är en viktig faktor.

När brottsligheten redan är ett faktum måste samhället sätta gränser i form av straff. Men huvudsyftet måste då alltid vara att återföra brottslingen till samhället och ett liv i frihet.

Vänsterpartiet är starkt emot dödsstraffet och verkar för att det ska avskaffas i alla länder.

Vänsterpartiet vill stärka arbetet för att främja brottsoffers rättigheter, intressen och behov. Exempelvis har brottsofferjourerna och kvinnojourerna en mycket viktig roll och måste ges ett långsiktigt och kontinuerligt stöd. Kvinno- och tjejjourer ska inte behöva sitta och ansöka om projektpengar för att kunna bedriva sin verksamhet. I budgetpropositionerna som vi och regeringen lagt fram tillsammans under innevarande mandatperiod har därför medel tillskjutits.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Brottsofferfrågor”
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/brottsofferfragor_H302792

Läs mer i riksdagsmotionen ”med anledning av prop. 2014/15:77 Genomförande av brottsofferdirektivet”
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20141577-genomforande-av_H2023063

C

 

Cykel

Vänsterpartiet arbetar för att andel cykeltrafik ska öka. Det ger minskad miljö- och klimatpåverkan och förbättrad folkhälsa samt minskar trängselproblematiken i våra städer. Vi vill därför att Sverige inför en nationell målsättning för att öka cykeltrafikens andel av persontransporterna. För att utöka cykeltrafiken och nå ett hållbart samhälle vill Vänsterpartiet på sikt öka statens anslag för cykelinvesteringar.

Idag sker investeringar i cykelinfrastruktur huvudsakligen genom kommunerna och omfattar endast en väldigt liten del av våra totala infrastrukturinvesteringar. Vi anser även att det behövs regelförbättringar för att öka utrymmet för cykling och att det måste bli lättare att ta med cykeln vid resor med kollektivtrafik.

Läs mer i vår riksdagsmotion ”Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/okad-cykeltrafik-for-miljo-och-halsa_H302277

D

 

Djurskydd

Vänsterpartiet arbetar för att stärka djurskyddet och respekten för djur som kännande individer. Vi anser att Sverige snarast bör införa en ny djurskyddslag så att fler djur får möjlighet till naturligt beteende och utevistelse. Minkfarmning bör avvecklas. En god grund för en ny djurskyddslag finns redan utarbetat i ett utredningsförslag från 2011. Där föreslogs även begränsningar av ha vilda djur på cirkusar, förbättrade avelsvillkor och kattregistrering. Tillsammans med regeringen har Vänsterpartiet gjort en ekonomisk satsning för att minska antalet djurförsök. Vänsterpartiet vill nu att en handlingsplan tas fram för att antalet djur som används i djurförsök ska minska samt att djurtransporterna ska bli färre, bättre och kortare.

Djurskyddet försämrades under den borgerliga regeringen som lade ner Djurskyddsmyndigheten, stoppade förslag om förbud mot pälsdjursuppfödning och försvagade djurskyddskontrollen. Det är därför hög tid att stärka djurskyddet och att göra det till en svensk profilfråga. Då kan de mervärden djurskydd också ger för livsmedelsproduktionen, t.ex. i form av låg antibiotikaanvändning, bevaras. Därför behövs fungerande kontroller och fler lokalt producerade livsmedel. Detta leder i kombination med handlingsplan för minskad köttkonsumtion till förbättrade förhållanden för våra djur.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Respekt för djuren”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-djuren_H30221

E

 

Ekologisk mat

Vänsterpartiet vill införa tydliga mål och stöd för ökad ekologisk konsumtion och produktion. För att öka takten för ett hållbart jordbruk vill vi att Sverige antar ett mål som innebär att minst 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara ekologiskt odlad år 2020. Idag uppgår andelen till ungefär 17 procent. Vi vill också ha ett mål om att hälften av maten som konsumeras i offentlig sektor ska vara ekologisk till år 2020.

Försäljningen av ekologiska livsmedel växer idag kraftigt i Sverige men produktionen ökar inte i samma omfattning. Sverige har dock goda förutsättningar att öka den ekologiska produktionen. På så sätt skulle vi i Sverige kunna importera en mindre andel ekologiska livsmedel och därmed öka vår självförsörjningsgrad. En ökad andel ekologisk jordbruksmark ger dessutom en rad andra fördelar. Det ökar den biologiska mångfalden och ger större möjligheter till naturligt beteende för tamdjuren. Ekologiskt lantbruk ger mindre utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag.

 
Energi

Vänsterpartiets mål är omställning till ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning senast 2040. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi som sol-, vind-, bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle. På köpet skapas nya gröna jobb.

Det kostar att satsa på utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion. Men alternativet, att göra ingenting, är dyrare. Om vi inte satsar ordentligt på förnybar energi nu kommer vi i framtiden få betala i form av elbrist och stigande elpriser. Genom att satsa på förnybar el kan vi också hålla nere kostnaderna för klimatförändringarna. Det är att ta ansvar för kommande generationer.

Vänsterpartiet säger nej till kärnkraft. Det är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en förnybar energiproduktion. Därför vill vi se en avveckling av kärnkraften så fort som möjligt. (Se även Kärnkraft.)

Sedan avregleringen av elnätet på 90-talet har priserna stigit kraftigt. Elnätsbolagens orimliga prishöjningar slår hårt mot hushållen. Vi menar att höjningarna måste stoppas och att det svenska elnätet ska vara samhällsägt.

Läs mer i riksdagsmotionerna ”En hållbar energipolitik” och ”Ett elnät vi äger tillsammans”:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-hallbar-energipolitik_H4022473

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-elnat-vi-ager-tillsammans_H402155

  
Ensamstående föräldrar

Vi vill stärka ekonomin för ensamstående föräldrar genom bättre ekonomiskt stöd och ökade möjligheter att arbeta. Ensamstående har sämre ekonomi än sammanboende och än sämre är den för ensamstående med barn. En majoritet av de ensamstående föräldrarna är kvinnor. Ensamstående mammor har oftare än andra otrygga anställningar.

Barnomsorg på obekväm arbetstid, rätt till heltid och barnomsorgsstöd i hemmet när barnen är sjuka är åtgärder som vi vill genomföra för att ensamstående föräldrar ska få bättre förutsättningar att kombinera föräldraskap och yrkesliv.

Barn ska inte behöva växa upp i fattigdom. Därför har Vänsterpartiet tillsammans med regeringen genomfört en rad reformer som bl.a. stärker ensamstående föräldrars ekonomi. Underhållsstödet har höjts med 300 kronor per månad och barn och grundnivån i föräldraförsäkringen har höjts med 250 kronor per dag. Även försörjningsstödet har höjts för barnfamiljer.

Vänsterpartiet är också överens med regeringen om att inkomstgränserna i bostadsbidraget som ges till barnfamiljer ska höjas 2017. För de hushåll som tar del av hela ökningen höjs bostadsbidraget med 167 kronor mer per månad. Från 2018 kommer underhållsstödet att höjas med ytterligare 150 kronor för barn som är 15 år och äldre.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ensamstaende-foraldrar_H102Sf266

 
EU

Vänsterpartiet är motståndare till EU och arbetade på nej-sidan inför folkomröstningen 1994. Vi respekterar resultatet i folkomröstningen, men har inte haft skäl att ändra vår principiella ståndpunkt. Vänsterpartiet menar att EU begränsar demokratin. Vi kritiserar EU för att prioritera den inre marknadens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena. Vänsterpartiet motsätter sig EU:s målsättning att bygga en ny superstat med gemensam utrikes- och försvarspolitik.

EU:s oförmåga att hantera finanskrisen eller tydligt stå upp för asylrätten och de mänskliga rättigheterna, bland annat genom det avtal man tecknat med Turkiet och Afghanistan, visar på ytterligare brister i unionen. Storbritanniens utträde väcker frågan om EU:s framtid. 

Vänsterpartiet arbetar med det långsiktiga målet att Sverige bör lämna EU. Det innebär inte att vi struntar i vad som händer i EU idag. Så länge vi är medlemmar kommer vi att arbeta inom EU för våra politiska målsättningar: demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Vi vill samverka med andra progressiva krafter i EU för att demokratisera och vrida unionens politik åt vänster. Vi motverkar EU:s utveckling i federalistisk riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till medlemsländerna.

Läs mer här:

http://www.vansterpartiet.se/brexit-oppnar-for-mer-europeiskt-samarbete

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23075675.ab

 
Euron

Vänsterpartiet är motståndare till euron och EMU. Sverige har redan folkomröstat i frågan och folket sade nej. Vi vill att alla fortsätter att respektera folkomröstningsresultatet.

Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i många euroländer eftersom EMU påtvingar länderna en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem.

Problemet är att EMU tvingar alla länder i euro-zonen att föra den ekonomiska politik som fastlagts av EU. Det innebär en högerpolitik som ökar klyftorna mellan fattiga och rika samt mellan kvinnor och män. Lösningen på det problemet är mer nationellt självbestämmande över den ekonomiska politiken, inte mindre.

F

 

Feminism

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det betyder att vi vill att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till att vi ska uppnå jämställdhet. För jämställdhet är inte något som kommer av sig självt. För att vi ska få ett jämställt samhälle krävs politisk vilja och konkreta förslag. Feministisk förändring är fullt nödvändig och fullt möjlig. Gemensam kvinnokamp har gett oss rösträtt, aborträtt och sexuella rättigheter. Runt om i landet har vi vänsterpartister gått från ord till handling. Förslagen nedan är bara några av våra feministiska krav.

Mäns våld mot kvinnor

Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna så att de slipper lägga tid och energi på att söka pengar. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingar med regeringen drivit igenom ett sådant stöd på 100 miljoner kronor per år. (Se även Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer).

En våldtäkt är en våldtäkt

Vi vill att kravet på att gärningsmannen ska ha använt tvång tas bort i våldtäktsbestämmelsen. Lagen ska visa att sex bygger på frivillighet och samtycke. Rätten att bestämma över sin kropp är inte förhandlingsbar. Vill vi även utreda frågan om ett oaktsamhetsbrott. Detta skulle täcka in de fall där gärningsmannen borde ha förstått att han handlade på ett oförsvarligt sätt.

Minska inkomstklyftorna mellan kvinnor och män

Inkomstklyftan mellan kvinnor och män växte med 1500 kr per månad under den borgerliga regeringen. Detta ska vi förändra!

Läs mer om viktiga steg vi har tagit hittills under mandatperioden:
http://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-gor-skillnad

Lika lön för lika arbete

De könsrelaterade löneskillnaderna är ett av de största strukturella problemen på den svenska arbetsmarknaden. Kvinnors genomsnittliga månadslön år 2015 var 87,5 procent av mäns lön. Huvudorsaken är att arbetslivet är starkt könssegregerat och att de yrken och branscher som domineras av män tenderar att vara högre avlönade än de kvinnodominerade. Om de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken ska kunna åtgärdas måste lönerna i de kvinnodominerade branscherna tillåtas öka i en snabbare takt än i de mansdominerade. Vänsterpartiet vill därför att Medlingsinstitutets uppdrag ska förändras så att det klart framgår att en ansvarsfull lönebildning innefattar en successiv utjämning av de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken.

Rätt till heltid

Mer än en miljon personer, nästan var fjärde sysselsatt, arbetar deltid. Nästan 70 procent av dem är kvinnor. Deltid och otrygga visstidsanställningar gör att kvinnor har sämre inkomst än män. Även ersättning från trygghetsförsäkringar, pensioner och karriärutveckling påverkas. Vänsterpartiet vill därför att lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm. Anställningar på deltid ska kunna ingås om parterna kommer överens om det. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet – inte ett tvång.

Individualiserad föräldraförsäkring

Vänsterpartiet vill ändra lagen så att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen. Idag tar mammorna ut tre fjärdedelar av dagarna i föräldraförsäkringen. Med dagens takt kommer det att ta över 50 år innan uttaget blir jämställt, enligt TCO:s pappaindex. Det ojämna uttaget har negativa effekter på kvinnors löneutveckling och anställnings- och arbetsvillkor. Därför vill vi lagstifta om att föräldrarna ska dela lika.

Höj underhållstödet

Vi vill förbättra ensamföräldrars ekonomiska situation genom att höja underhållsstödet. Ensamstående kvinnor med barn har låg ekonomisk standard. Detta drabbar barnen. Tack vare att Vänsterpartiet har ett budgetsamarbete med regeringen så har underhållsstödet redan höjts med 300 kronor under mandatperioden. (se även Ensamstående föräldrar).

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Vi vill lagstifta om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Särskilt svårt är det för ensamföräldrar som inte kan jobba kvällar, nätter och helger om barnomsorg saknas.

Arbetstidsförkortning för ett jämställt samhälle

En generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön är en viktig reform för att strukturellt kunna förändra kvinnors situation på arbetsmarknaden och öka jämställdheten. För det första frigör det tid som tillsammans med t.ex. en individualiserad föräldraförsäkring skapar förutsättningar för en jämnare fördelning av det obetalda hemarbetet. För det andra ökar det kvinnors möjligheter till ekonomisk självständighet. Kvinnor är fortfarande överrepresenterade när det gäller deltidsarbete, vilket påverkar lön och pension negativt. Med en generell arbetstidsförkortning skulle fler deltidsarbetande kvinnors arbeten räknas om till heltider och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män pressas nedåt.

Vänsterpartiets feministiska plattform:
http://www.vansterpartiet.se/assets/feministisk.plattform.72dpi.pdf

Tio punkter för kvinnors arbetsliv:
http://www.vansterpartiet.se/assets/Tio-punkter-för-kvinnors-arbetsliv-140510.pdf

Lä mer i riksdagsmotionerna ”Bättre arbetstider för ett mänskligare arbetsliv” och ”Medlingsinstitutets uppdrag”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/battre-arbetstider-for-ett-manskligare-arbetsliv_H402810
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/medlingsinstitutets-uppdrag_H402157

 
Fildelning

Vänsterpartiet vill legalisera fildelning för privat bruk. Möjligheterna att kopiera för personligt bruk bör breddas och det bör även vara tillåtet att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material så länge det inte sker kommersiellt. Vi vill stimulera användningen av fri programvara samt inrätta digitala bibliotek för litteratur, musik, film etc.

Våra utgångspunkter är att det är bra och viktigt att kultur sprids till fler och att upphovsrättsinnehavare måste få betalt för det de skapar. Digitala bibliotek kan inte ersätta fildelning, lika lite som folkbiblioteken gjorde att människor slutade låna böcker av varandra när de inrättades. Det skulle däremot vara ett steg på väg mot ett mer positivt sätt att hantera frågan om teknikutveckling och kulturens villkor – långt från dagens låsning kring försöken att stoppa fildelning. Införandet av digitala bibliotek med ett ersättningssystem som motsvarar det som används i de vanliga biblioteken i dag samt utvecklandet av nya sätt att ersätta upphovsrättsinnehavare, handlar om att se till att fler kulturskapare kan leva på sitt konstnärliga arbete.

Läs mer i riksdagsmotionerna ”Kulturfrågor” och ”Bibliotek och läsande”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kulturfragor_H102Kr309#_Toc371505793
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bibliotek-och-lasande_H4022960

 
Fiske

För att uppnå livskraftiga fiskbestånd krävs en mängd åtgärder i våra hav, sjöar och vattendrag. Vänsterpartiet föreslår både åtgärder som generellt förbättrar vattenmiljöerna och åtgärder som leder till ett hållbart fiske.

Det selektiva fisket, det vill säga att fånga rätt fisk med rätt storlek vid rätt plats och tidpunkt, behöver öka och bottentrålning förbjudas. Fler havsområden behöver skyddas och regleringen av fisket i skyddade områden måste stärkas. För att stärka många fiskarters möjlighet att föröka sig vill vi skärpa kraven för kraftbolag att skapa fiskvandringsvägar i våra reglerade vattendrag. För den akut hotade ålen vill vi införa totalförbud mot fiske. Vänsterpartiet föreslår även åtgärder för att stärka fisketillsynen och minska det illegala fisket. Vi säger nej till EU:s fiskeavtal med länder utanför EU då dessa varken är socialt eller ekologiskt hållbara. De bör istället omvandlas till utvecklingsprojekt inom hållbart fiske.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Havsmiljö och fiske”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/havsmiljo-och-fiske_H4021989

 
Flyktingpolitik

Vänsterpartiet vill skapa en mänsklig, värdig och välkomnande flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla människor ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelse och förtryck. Alla människor ska kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. Så är det inte i dag. I stället byggs murarna runt EU allt högre och nästan alla legala möjligheter att ta sig till EU har försvunnit.

Under senare år har många människor sökt sig till Sverige undan krig och förtryck. Den svenska regeringen har svarat med att göra det svårare för människor att ta sig hit, genom att införa gräns- och ID-kontroller samt stödja EU:s avtal med Turkiet som syftar till att hindra människor på flykt från att ta sig in i EU. I juni 2016 röstade riksdagen dessutom för en tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till denna utveckling. När världen som allra mest behöver stater som står upp för asylrätt och medmänsklighet vänder Sverige ryggen till. 

Samtidigt görs insatser för att de människor som ska starta nya liv i Sverige får goda förutsättningar för det, inte minst av det civila samhället. Efter åtta år av borgerligt styra finns stora revor i den generella välfärden. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen tagit fram och genomfört flera insatser som förbättrar möjligheterna för asylsökande och nyanlända att etablera sig i Sverige. Vänsterpartiet skulle i många avseenden vilja gå längre än regeringen, men välkomnar samtidigt att förbättringar sker.

Handläggningstiderna för ärenden om uppehållstillstånd är ett problem liksom att det efter beviljad asyl tar lång tid innan nyanlända kommunplaceras. Vänsterpartiet vill förkorta väntetiderna samt förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning under väntetiden.

Vänsterpartiet vill att staten ska ha det övergripande ansvaret att ta emot flyktingar och migranter till Sverige. Flyktingmottagandet ska därför ha en tydlig nationell styrning och tillräcklig statlig finansiering. Barnperspektivet ska vara överordnat och välkomnar att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

 
FN

FN skapades i spåren av andra världskriget för att rädda kommande generationer undan krig. Steg för steg har FN utvecklas till en organisation som bedriver verksamhet inom allt från internationell handel till fattigdomsbekämpning och miljö- och klimatfrågor. FN är den enda organisationen där i stort sett alla världens länder är medlemmar. Det ger stor potential och legitimitet men innebär också stora utmaningar.

Sverige har som långvarig FN-vän och med plats i säkerhetsrådet 2017-2018 en viktig roll att spela i att utveckla och stärka organisationen. För att säkerställa att Sverige talar med en enad röst i FN och att vår politik får maximalt genomslag bör en FN-strategi utarbetas. En sådan bör lyfta upp de stora utmaningarna för FN-systemet och fokusera på att hantera de brister som finns inom systemet. Civilsamhället bör ha en central roll i framtagandet av en FN-strategi och viktiga teman bör vara ett reformerat FN, jämställdhet, ökat fokus på fredlig konflikthantering och respekt för folkrätt samt krafttag för att stärka FN:s arbete för mänskliga rättigheter.

Sverige bör under sina två år i FN:s säkerhetsråd arbeta för att stärka de fredliga och förebyggande komponenterna i FN:s konflikthanteringsmekanismer, verka för att agendan för kvinnor fred och säkerhet tydligare genomsyrar rådets arbete och stå upp för folkrätten i alla sammanhang.

 
Föräldraförsäkringen

Vänsterpartiet vill ändra lagen så att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen. Idag tar mammorna ut tre fjärdedelar av dagarna i föräldraförsäkringen. Trots att pappors uttag av föräldradagar har ökat något skulle det med dagens takt ta över 50 år innan uttaget blir jämställt mellan kvinnor och män, enligt TCO:s så kallade pappaindex.

Vänsterpartiet stödde regeringens förslag om att 90 dagar ska reserveras för den ena föräldern och inte kunna överlåtas till den andra föräldern. Vänsterpartiet vill gå ännu längre och införa en individualiserad föräldraförsäkring. Hur föräldrar ska förmås att fördela ansvar för hem och barn lika är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Vänsterpartiet vill ha ett jämnare uttag av föräldraledighet eftersom det skulle motverka att kvinnor får lägre inkomster än män och skulle ge barn en bättre relation till båda sina föräldrar. Även familjer med ganska stora löneskillnader skulle tjäna på ett jämnt uttag av föräldrapenning.

Vi har också tillsammans med regeringen höjt grundnivån i föräldraförsäkringen till 250 kronor om dagen. Det är inte rimligt att nyblivna föräldrar ska tvingas leva under försörjningsstödsnivån. Nio av tio som berörs av den reformen är kvinnor. Det är inte rimligt att nyblivna föräldrar ska tvingas leva under försörjningsstödsnivån. En höjning av grundnivån ger en stor andel föräldrar och barn en bättre ekonomisk situation och därmed också en bättre start i livet tillsammans.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Jämställd föräldraförsäkring:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Jamstalld-foraldraforsakring_H102Sf250/?text=true

 
Förmögenhetsskatt

Sverige står inför stora utmaningar de närmaste åren. Det kommer att krävas stora skattehöjningar för att kunna bibehålla det offentliga åtagandet. Samtidigt hör Sverige hör till de länder inom OECD där ojämlikheten ökat mest under de senaste 20 åren. En viktig förklaring till den ökade ojämlikheten är den låga kapitalbeskattningen i Sverige. Sverige hör till de få länder inom OECD som varken har förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt eller fastighetsskatt som är kopplad till fastighetens värde.

Vänsterpartiet vill ha en ekonomisk politik och ett skattesystem som fungerar för alla, inte bara för de rika. Därför föreslår vi att det införs en ny, progressiv förmögenhetsskatt. Om man bor i Sverige föreslås man betala en årlig skatt på sin nettoförmögenhet om den överstiger 5 miljoner kr. På förmögenheter som inte når upp till ett värde på 5 miljoner kronor tas ingen förmögenhetsskatt ut. Skatten beräknas öka skatteinkomsterna med ca 4 miljarder kronor.

 
Förskolan

Förskolan är en viktig pedagogisk verksamhet som alla barn ska ha rätt till. Förskolan ska vara avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för alla.

Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig feministisk fråga. Alltfler arbetar på obekväm arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Kommunerna ska därför vara skyldiga att erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under obekväm arbetstid.

Vi vill ge alla barn rätt till 30 timmars förskola per vecka, för att alla barn ska ha goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter. Vi vill också att en högre andel av personalen ska vara förskollärare och tycker att det bör bli lättare för barnskötare att vidareutbilda sig genom att de samtidigt får behålla en del av lönen.

Det måste bli ett stopp på vinstjakten i både skola och förskola. Vänsterpartiet vill att de enda enskilda förskolor som ska tillåtas är sådana som drivs utan vinstsyfte och det överskott som görs ska återinvesteras i verksamheten.

Allt för ofta lider förskolan av för stora barngrupper. För att förskolan ska vara en trygg miljö och för att det ska vara möjligt att bedriva en bra pedagogisk verksamhet krävs att alla barn ges möjlighet att synas. Därför har Vänsterpartiet tidigare har kommit överens med regeringen om att avsätta pengar för att minska barngruppernas storlek.

 
Försvaret

Återinförandet av värnplikten är Vänsterpartiets enskilt viktigaste försvarspolitiska fråga. Vi vill att alla män och kvinnor i Sverige ska mönstra och att alla som är lämpliga ska genomföra en kortare militär grundutbildning. Vi ser det som en demokratifråga att försvaret utgörs av människor med olika bakgrunder.

Vänsterpartiet värnar den militära alliansfriheten. Det är bara så vi kan garantera en självständig utrikespolitik. Vi säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato och vi vill att Sverige river upp det s.k. värdlandsavtalet med Nato. (Se även Nato.)

Vi vill inte att försvaret ska lägga ner ytterligare förband. Tvärtom ser vi att det kan bli aktuellt med satsningar på förbandsverksamheten för att försvaret ska ha en kapacitet att möta relevanta hot, men också för att vår militära alliansfrihet ska vara trovärdig. Vi anser även att vi behöver utöka vår beredskap för att hantera kriser och katastrofer. Effekterna av klimatförändringarna innebär att vi behöver överföra resurser från vår förmåga att möta militära hot till vår förmåga att möta de hot som extremt väder medför. Vi vill därför ge olika instanser större möjligheter att framför allt arbeta förebyggande. I detta arbete har kommunerna en viktig roll.

Och i riksdagsmotionen ”En aktiv freds och säkerhetspolitik”:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-freds–och-sakerhetspolitik_H402159

 
Funktionsnedsättning
 

Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på samma villkor som andra. Våra viktigaste åtgärder för att nå detta mål är:

 • Diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet måste skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort.
 • Förbättrade möjligheter att arbeta genom bland annat moderniserade lönestöd.
 • Stärkt rätt till personlig assistans genom att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ändras, så att man uppfyller ursprungsintentionerna i LSS om möjligheten att leva ett liv som andra.
 • Bättre tillgång till hjälpmedel genom enhetliga nationella regler för förskrivning av hjälpmedel samt genom att samordna hjälpmedelsförskrivningen under en huvudman.

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet. Det är en samhällsekonomiskt lönsam investering på både kort och lång sikt.

Läs mer om vår politik i riksdagsmotionerna ”Uppföljning av tillgänglighetslagstiftningen”, ”Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund” och ”Delaktighet för personer med funktionsnedsättning”:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/uppfoljning-av-tillganglighetslagstiftningen_H402483
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bristande-tillganglighet-som-diskrimineringsgrund_H202257
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning_H202254

G

 

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan är en viktig rättighet. Satsningar på utbildning är nödvändigt både för samhällets utveckling och för varje individs rätt till kunskap. Vänsterpartiet vill att alla unga ska få en fullständig gymnasieutbildning.

Många gymnasieskolor drivs som friskolor och av dem är en dominerande andel aktiebolag. Aktiebolag och särskilt riskkapitalbolagen har till uppgift att generera vinster åt sina ägare. Vänsterpartiet menar att detta är fel och det är dessutom oförenligt med skolans uppdrag att ge bästa möjliga undervisning. Skolans mål ska vara att ge eleverna den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata bolag.

Var fjärde elev som börjar gymnasiet hoppar av sin utbildning eller lämnar den utan fullständiga betyg. Samtidigt har yrkesprogrammens popularitet minskat tydligt sedan gymnasieskolan gjordes om. För att alla unga ska fullfölja en gymnasieutbildning krävs att alla gymnasieprogram är attraktiva och att utbildningen är meningsfull.

Vänsterpartiet vill att gymnasieskolan ska vara uppdelad efter ämnen, istället för som nu, efter kurser. De många kursbetygen är en stressfaktor för eleverna och ger inte ett tillräckligt underlag för betygssättning. Vi vill också att alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet. Möjligheten att läsa vidare på högskola ska finnas för alla under hela livet.

Det råder i dag stor brist på kvalificerade yrkesarbetare. Samtidigt är det allt färre som efter den senaste gymnasiereformen väljer yrkesprogrammen. Det är viktigt att yrkesutbildningen håller en högre kvalitet än i dag. Bland annat måste kraven på praktikplatserna höjas. (Se även Skolan).

Läs mer i riksdagsmotionen ”Gymnasieskolan”:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/gymnasieskolan_H402265

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program:

http://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-till-kunskap.pdf

Ska lärarna eller vinstintresset styra skolan? – tio utgångspunkter för en nationellt likvärdig skola:

http://www.vansterpartiet.se/assets/Ska-lararna-eller-vinstintresset-styra-skolan-tio-utgangspunkter.pdf

H

 

Handelspolitik

Vänsterpartiet vill ha en rättvis handelspolitik som sätter människor, djur och miljö främst och som fokuserar på ökade samhällsvinster – inte bara på vinster för storföretag. För Sveriges del är handel med omvärlden är avgörande för vårt välstånd och vår utveckling. Vänsterpartiet har genom åren aktivt stött att Sverige avvecklat tullar, kvoter och andra formella handelshinder.

Vi motsätter oss en handelspolitik där vinster för storföretagen går före rätten till trygga jobb, biologisk mångfald och vår gemensamma välfärd. Därför säger vi nej till TTIP-, CETA- och TISA-avtalen. Flera av de aktuella handelsavtalen har kommit till utan möjlighet till demokratisk påverkan. Ett stort problem är de s.k. tvistelösningsmekanismer som ger företag möjlighet att stämma stater för utebliven vinst. Därmed hindras länder från att föra den politik man vill om den strider mot avtalets klausuler.

Orättvisa handelsvillkor är en av huvudförklaringarna till att vår värld fortfarande är så ojämlik och att klyftorna mellan – och inom – länder fortsätter att växa. En småbonde från ett fattigt land kan inte konkurrera med industrijordbruk i EU som får stora ekonomiska bidrag. Det som kallas ”frihandel” innebär därför alltför ofta frihet för den som har resurser och makt att konkurrera ut dem som har mindre makt och resurser. För att kunna utrota fattigdomen behöver vi se till att handeln blir rättvis. För att det ska bli möjligt måste fattiga länder få fördelar och större handlingsutrymme att själva utforma sin handelspolitik. Det är viktigt att handelsavtal inte utformas på ett sådant sätt att de ökar den ekonomiska ojämlikheten mellan män och kvinnor.

Läs mer i riksdagsmotionen ”TTIP och andra internationella handelsavtal”:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ttip-och-andra-internationella-handelsavtal-_H4021194

Läs mer i riksdagsmotionen ”Internationell handelspolitik för rättvisa, jämställdhet”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Internationell-handelspolitik-_H002N206/?text=true

 
HBTQ

Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Vi anser att reglerna om föräldraskap ska vara lika oavsett sexuell läggning. Därför vill vi att faderskapspresumtion ersätts av en föräldraskapspresumtion som ska gälla för alla par, oavsett om de är gifta eller registrerade partners.

Alla har rätt till sin könsidentitet, därför vill vi bl.a. att ändring av juridiskt kön ska vara ett administrativt förfarande, att åldersgränserna för ändring av juridiskt kön respektive medicinsk könskorrigering bör avskaffas samt att det införs ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man. Det är oacceptabelt att många personer idag utsätts för hot eller våld enbart för att de till exempel lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck. Vänsterpartiet anser därför bl.a. att arbetet mot hatbrott stärks.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Internationella hbtq-frågor”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/internationella-hbtq-fragor_H402812

Läs mer i riksdagsmotionen ”Förstärkta rättigheter för transpersoner”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forstarkta-rattigheter-for-transpersoner_H30249

Läs mer i riksdagsmotionen ”Assisterad befruktning för alla kvinnor”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Assisterad-befruktning-for-all_H202132/?text=true

Läs mer i riksdagsmotionen ”Hatbrott riktade mot hbtq-personer”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Hatbrott-rikade-mot-hbtq-perso_H202190/?text=true

Läs mer i riksdagsmotionen ”Ett tredje juridiskt kön, embryodonation och upprättelse för tvångssterilisering”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ett-tredje-juridiskt-kon-embr_H102So202/?text=true

 
Högskolan

Högskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och bildning. Den är viktig för att skapa välstånd och ett öppet och demokratiskt samhälle. Det är också en central uppgift för högskolan att erbjuda den utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Den sociala, könsmässiga och etniska snedrekryteringen till högskolan måste brytas. Rekryteringen måste breddas och anpassas att också människor från studieovana familjer med lägre inkomster ska kunna läsa vidare. Vi vill att arbetslivserfarenhet ska vara meriterande för att läsa på högskola och universitet. Dels är det en rättvise- och demokratifråga och dels är det viktigt med en stor mångfald av studenter med skilda bakgrunder och erfarenheter.

Vänsterpartiet vill bygga ut högskolan och är sedan tidigare överens med regeringen om satsningar på nya utbildningsplatser. Vi har också länge efterfrågat och är överens med regeringen om en satsning på fler lärarledda undervisningstimmar inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildning.

Vi tycker samhället ska erbjuda ekonomiska villkor för studenter som innebär att man ska kunna klara sig utan att leva på anhöriga eller tvingas skaffa extrajobb. Samtidigt får detta inte ske enbart genom att studenter tvingas ta mer lån. Utbildning är en investering inte bara för individen utan också för samhället. Vi tycker att en större del av studiemedlet ska utgöras av bidrag.

Bostadssituationen för studenter är idag svår. Vi vill satsa på ett ökat byggande av framförallt hyresrätter, däribland studentbostäder. (Se även Bostäder).

Läs mer i Vänsterpartiets utbildningspolitiska program:
http://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-rätt-till-kunskap.pdf

Och i riksdagsmotionen ”Högskolepolitik”:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hogskolepolitik_H4022961

I

 

Idrott

Vänsterpartiet vill säkerställa en god tillgång till idrottsplatser, idrottsanläggningar och arenor som inbjuder till idrottsutövande för alla, oavsett om dessa idrotter domineras av kvinnor/flickor eller män/pojkar. Vi vill att alla kommuner ska ha en strategi för att ge äldre rätt och möjlighet till idrott. För oss är bredd- och ungdomsidrotten den viktigaste delen av den stora idrottsrörelsen.

I samhällsplaneringen ska det finnas utrymme och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott. På så sätt kan fler vara fysiskt aktiva. Det är ett välkänt faktum att äldre som tränar aktivt på olika sätt också mår bättre. Genom fysisk aktivitet för äldre kan antalet fallolyckor minska. Genom att stödja den stora organiserade idrottsrörelsen kan vi ge många människor en möjlighet till ett bättre och friskare liv.

Vi tycker att det är viktigt att behålla spelmonopolet. Ett spelmonopol ger många fördelar. Dels är det en viktig finansiering för ideella föreningar, framförallt inom idrottsrörelsen, dels av hänsyn till dem som riskerar att drabbas av spelberoende. Genom att ha ett statligt spelbolag har man möjligheten att ta ett ansvar för att motverka de negativa konsekvenserna av spel om pengar.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Jämlik idrott”
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamlik-idrott_H402731

Läs mer i riksdagsmotionen ”Idrott och genus”
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/idrott-och-genus_H302747

Läs mer i riksdagsmotionen ”Idrott”
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Idrott_H102Kr257/?text=true

 
Industrin

Vänsterpartiet förespråkar en aktiv statlig industripolitik. En sådan ska bl.a. verka för att svensk industri ska producera samhällsnyttiga varor med riktigt låga utsläpp och exportera dem till världen.

Tillverkningsindustrin är viktig både för Sveriges ekonomi och för jobben. Sverige varken kan eller ska konkurrera med lägre löner eller sämre villkor. Istället ska vi ha en specialiserad industri med hög kompetens.

Vänsterpartiet vill se kraftigt ökade investeringar i sådant som ställer om Sverige. Vi vill se en övergång till förnybar energi och smarta elnät, satsningar på järnvägar, utbyggd cykel- och kollektivtrafik, energirenoveringar och nybyggnation av lokaler och klimatsmarta bostäder. Vi vill öka förädlingsgraden av produkter i Sverige och utveckla den svenska exportindustrin. Det kräver en industri som klarar av att anpassa sig utifrån nya utmaningar.

Strukturomvandlingen inom industrin och klimatförändringarna är två faktorer som ställer krav på helhetstänkande och en medveten, strategisk industri- och näringspolitik. Det är ingenting som kan överlämnas till marknaden att sköta.

Läs mer i riksdagsmotionen ”En aktiv industripolitik”:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-industripolitik_H4021737

 
Integration

För Vänsterpartiet innebär integration ett inkluderande samhälle som ger alla oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet rätt till god utbildning, arbete och bostad. Tillsammans tar vi också gemensamt kampen mot diskriminering på alla nivåer i samhället. Motorn i detta arbete är en generell välfärdspolitik. Bostadsbrist och arbetslöshet drabbar dem som är nyanlända i Sverige. Därför krävs både en kraftfull politik för generell välfärd och individuella lösningar för att ta till vara på erfarenheter och resurser.

I Vänsterpartiets Sverige ska det vara nolltolerans mot diskriminering. Vi vill att diskriminering ska kosta. Den som diskriminerar ska tvingas betala för det.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Inkludering och antidiskriminering”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Inkludering-och-antidiskrimine_H102A301/?text=true

  
Integritet

Vänsterpartiet vill stärka skyddet för den personliga integriteten. Vi är bl.a. kritiska till införande av lagstiftning om övervakning, hemliga tvångsmedel m.m. som innebär betydande intrång i den personliga integriteten.

Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Skyddet för den personliga integriteten är en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle. Den smygande utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är en realitet och måste vändas.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Integritet och offentlighet”
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/integritet-och-offentlighet_H402197

 
Israel och Palestina

Vänsterpartiet välkomnar regeringens erkännande av Palestina som stat. Erkännandet skickar en tydlig signal till Israel att Sverige inte accepterar ockupationen av Palestina. Det är ett tydligt stöd till folkrätten och försöken att få till stånd fredsförhandlingar.

Det är vår fasta övertygelse att det underlättar Sveriges arbete för en långsiktig fred mellan parterna, baserad på en tvåstatslösning, där Israel och Palestina lever sida vid sida i fred och säkerhet. Vi vill att Sverige ska ha en tydlig roll i Mellanöstern, vara en konsekvent röst för folkrätten och de mänskliga rättigheterna, mot blockaden av Gaza-remsan, Israels mur på Västbanken, bosättningar och attacker mot civila oavsett vem som står för dem. Sverige bör kalla hem sin militärattaché från ambassaden i Tel Aviv, avbryta allt militärt samarbete med Israel och införa en tydlig ursprungsmärkning av bosättarprodukter.

För mer läsning:
http://www.vansterpartiet.se/antligen-erkanner-sverige-palestina

J

 

Järnväg
 

Vänsterpartiet vill kraftigt öka andelen transporter och resor som är hållbara för klimatet och miljön. Därför driver vi på för ökade investeringar i nya järnvägar och förbättrat underhåll av banorna. Järnvägssystemet i Sverige är idag uppsplittrat på en mängd privata och statliga aktörer som försöker skapa ekonomisk lönsamhet. För att få en fungerande och pålitlig tågtrafik vill vi skapa ett sammanhållet järnvägssystem.

Transporter står för ungefär en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige. Genom att fler resenärer och mer gods färdas på järnväg istället för på vägarna kan utsläppen minska. Därför de hållbara resealternativen göras ekonomiskt fördelaktiga och attraktiva för resenärer och företag. Istället för att privatisera och stycka upp vår järnvägstrafik på en mängd olika aktörer och bolag behövs ett sammanhållet system som sätter samhällsnyttan först.

Samtidigt måste SJ få ett annat uppdrag. I dag funderar SJ i princip som vilket bolag som helst och har dessutom avkastningskrav till staten. Vi anser att avkastningskravet ska tas bort och att pengarna istället bör gå till nya tåg, sänkta biljettpriser eller förbättrad turtähet. Underhållet på järnvägen måste förbättras genom att staten får kontroll över järnvägens status och nödvändigt banunderhållet.

Läs mer i vår riksdagsmotion ”Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Sammanhallen-jarnvag-och-kolle_H202192/?text=true

Läs också ”Strategi och visionsprogram för tågtrafiken”:
http://www.vansterpartiet.se/material/strategi-och-visionsprogram-for-tagtrafiken

 
Jobben

Vänsterpartiet vill se en ekonomisk politik där full sysselsättning är det viktigaste målet. Arbetslösheten är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Hög arbetslöshet innebär ökad makt för företagen på de arbetandes bekostnad. Under hot om uppsägningar kan lönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och anställningstryggheten luckras upp. Den borgerliga regeringen trodde att skattesänkningar skulle leda till sänkt arbetslöshet. Det gjorde det inte. Tvärtom ökade arbetslösheten under deras tid vid makten och de lämnade efter sig ett stort underskott i de offentliga finanserna.

Sedan valet 2014 har Vänsterpartiet haft ett samarbete med regeringen om statsbudgeten. Där har vi bl.a. fått igenom 10 miljarder kronor till välfärden, ett stort bostadspaket för investeringar, renovering och energieffektivisering och satsning på mer personal inom äldreomsorgen. Nu ökar sysselsättningen kraftigt samtidigt som arbetslösheten faller. Särskilt ungdomsarbetslösheten har minskat mycket.

Vi föreslår:

 • Samhällsnyttiga investeringar i upprustning av järnvägen, bostadsbyggande, klimatomställning m.m.
 • Stora satsningar på fler anställda och högre kvalitet inom vård, skola och omsorg
 • Utbildningsinsatser för att höja kunskaper och kompetens i bred bemärkelse
 • Aktiv näringspolitik för att ställa om till tillväxt som bygger på nya innovationer och hållbarhet
 • Riksbankens inflationsmål bör kompletteras med ett sysselsättningsmål.
 
Jordbruk och mat

Vi vill stärka stödet till ekologiskt jordbruk och för att produktion, förädling och distribution av mat ska ske närmare konsumenten. För att öka andelen hållbar mat inom offentlig sektor ska god mat som har mervärde för miljön och lokalsamhället ha förtur.

Samtliga större enheter inom offentlig sektor, som sjukhus och större skolor borde ges förutsättningar att kunna laga sin egen mat. Staten bör stödja kommunernas och landstingens arbete för en grön upphandling av livsmedel som är ekologisk, närproducerad och djuretisk. Vi vill att Sverige ska anta en nationell livsmedelsstrategi som stärker den lokala produktionen och självförsörjning. Stödet för naturbetesmarker och gårdsslakterier bör stärkas samtidigt som mer vegetarisk mat produceras och konsumeras för att minska klimatpåverkan.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Hållbar mat”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Hallbar-mat_H202255/?text=true

K

 

Kärnkraft

Kärnkraften är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en 100 procent förnybar energiproduktion. Därför vill Vänsterpartiet se en avveckling av kärnkraften så fort som möjligt.

Vi vill att Sverige ska ha 100 % förnybar energi till senast 2040. Det kräver en ordentlig utbyggnad av förnybara energikällor. Kärnkraften är varken förnybar eller hållbar.

Det stora antalet incidenter i svenska kärnkraftverk visar på brister i säkerheten. Det finns inte heller någon säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Kärnkraft innebär dessutom en risk för att plutonium sprids i världen. Vi säger nej till prospektering och brytning av uran i Sverige. (Se även Energi).

Läs mer i riksdagsmotionen ”Avveckla kärnkraften” och ”En hållbar energipolitik”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Avveckla-karnkraftenAvveckland_H202850/?text=true

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-hallbar-energipolitik_H4022473

 
Kemikalier

Vi vill införa förbud mot Bisfenol A, farliga bromerade flamskyddsmedel, azofärgämnen och hormonstörande ämnen i produkter som riktar sig till barn.  EU:s kemikalielagstiftning bör revideras så att barns hälsa sätts först.

EU:s kemikalielagstiftning (REACH) har stora brister och bör förändras. Det bör införas ökade möjligheter för enskilda länder att ha högre miljökrav än EU:s. Många länder tar redan egna initiativ för att reglera påverkan från farliga kemikalier och även Sverige måste ta ett tydligare nationellt ansvar genom förbud och begränsning. Inga nya kemikalier ska börja användas innan deras eventuella negativa påverkan har testats. För att minska skadliga kemikaliers påverkan på miljö och hälsa vill vi skärpa lagstiftningen genom förbud samt öka beskattningen av dessa.

Det finns stora kunskapsluckor om alla de kemikalier som är registrerade. Inom EU är hänsyn till miljö och hälsa underordnat den fria marknaden, vilket kräver att Sverige tar täten och förbjuder de kemikalier som vi vet är farliga i vår vardag. Skadliga kemikalier i livsmedel och andra produkter ger ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och hormonstörningar. Det ska inte krävas att konsumenten gör rätt val vid köp av produkt för att känna sig trygg. Politiken måste genom lagstiftning och regleringar styra marknaden till hållbara produkter.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Giftfri vardag”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Giftfri-vardag_H20269/?text=true

 
Klimat

Sverige ska vara ett föregångsland i klimatomställningen. Den ekonomiska politiken måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem sätter upp. För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv som förenar det gröna perspektivet med det röda. Det krävs ökade investeringar i förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter. När skatter och lagstiftning stimulerar de hållbara alternativen kan vi minska utsläppen. Det ger ett mer hållbart samhälle och nya gröna jobb.

Vänsterpartiets politik kombinerar miljö- och klimatsatsningar med en politik för rättvisa och jämlikhet eftersom vi tycker att det hänger ihop. Höginkomsttagarna står för de största utsläppen och män orsakar generellt större utsläpp än kvinnor. Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle. Sverige bör anta ambitiösare klimatmål som ska uppnås genom att vi minskar utsläppen på hemmaplan och inte genom köp av utsläppskrediter.

Läs mer i Vänsterpartiets ekologisk-ekonomiska punktprogram:
http://www.vansterpartiet.se/assets/Ekoeko-punktprogram-161013.pdf

 
Kollektivtrafik

Trafiken står för en stor del av vår klimatpåverkan. Att minska utsläpp ifrån bilar är inte tillräckligt för att begränsa trafikens miljö- och klimatpåverkan. Vi måste också öka kollektivtrafikens andel av resorna.

Vänsterpartiet tycker att staten har ett ansvar för att öka resandet med tåg och buss även för den regionala och lokala kollektivtrafiken. Biljettpriset har betydelse för att fler ska ställa bilen och istället välja att åka kollektivt. Vänsterpartiet har fått igenom satsningar på gratis kollektivtrafik i flera kommuner. Sveriges bristande järnvägstrafik är ett resultat av privatiseringar, bolagiseringar och under lång tid eftersatta anslag. Vi vill ha ett järnvägssystem som håller ihop och där det inte är en mängd olika aktörer på jakt efter vinst med en förlorad helhet för järnvägssystemet som resultat. SJ bör ges ett nytt uppdrag där resenären sätts i centrum istället för jakt på lönsamhet.

En stor del av resorna med kollektivtrafik sker i storstadsområdena. Där är det redan trångt på bussar, tåg och tunnelbanor. Därför anser Vänsterpartiet att pengarna från trängselskatten ska gå till att förbättra och bygga ut kollektivtrafiken, inte till nya motorvägar.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Fördubblad kollektivtrafik”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fordubblad-kollektivtrafik_H302756

 
Kriminalvård

För Vänsterpartiet är det grundläggande att vi har en god och välfungerande kriminalvård och inte bara förvaring av människor. Kriminalvården ska ha ett tydligt fokus på att förebygga återfall för att den dömde ska kunna komma tillbaka till ett liv utan kriminalitet.

Kriminalvården måste vara tillgänglig och inkluderande för alla. Oavsett psykisk eller fysiskt funktionshinder måste vistelsen på anstalt fungera. Tyvärr är det inte så idag; att ha ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder och sitta på anstalt är en svår kombination och det finns många förbättringsmöjligheter.

I dagens kriminalpolitiska debatt förespråkas ofta längre och hårdare straff, samtidigt som alla forskningsresultat både i Sverige och i utlandet visar att frihetsberövande påföljder är ineffektiva. Frihetsberövandet åstadkommer stort lidande och leder till att den dömde anstaltsanpassas. När politiska beslut leder till längre straff som leder till en ökad anstaltsanpassning är det ännu viktigare att utslussningsåtgärderna är välorganiserade, effektiva, transparanta samt att det finns en bra kommunikation mellan myndigheter och kommuner. På så sätt kan människor som avtjänat sitt straff ges en reell chans att slussas in i samhället igen. (Se även Brott och straff).

Läs mer i riksdagsmotionen ”En förbättrad frivård” och riksdagsmotionen ”En tillgänglig och förbättrad kriminalvård”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-forbattrad-frivard_H402730

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tillganglig-och-forbattrad-kriminalvard_H30255

 
Kultur

Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor. Men den återspeglar inte bara samhället. Genom konst och andra kulturyttringar utgör kulturen också en förändrande kraft som bidrar till att människor blir mer medvetande om sig själva och om samhället. Därför är det så viktigt att konsten får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.

Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen bl.a. återinfört fritt inträde på statliga muséer och sänkt taxan på kulturskolan. Vi vill även öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar till muséer, förbättra villkoren för bildkonstnärer och andra kulturskapare samt genomföra förstärkningar på biblioteksområdet.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Bild- och formkonstnärers villkor”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bild- och-formkonstnarers-villkor_H402170

Läs mer i riksdagsmotionen ”Bibliotek och läsande”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bibliotek-och-lasande_H4022960

Läs mer i riksdagsmotionen ”Kulturell mångfald och mångfald inom kulturen”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kulturell-mangfald-och-mangfald-inom-kulturen_H302751

Läs mer i riksdagsmotionen ”Konstnärlig frihet”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/konstnarlig-frihet_H30250

Läs mer i riksdagsmotionen ”Några kulturfrågor”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Nagra-kulturfragor_H202193/?text=true

Läs mer i riksdagsmotionen ”Kulturskolan”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kulturskolan_H102Kr310/?text=true

M

  

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

Dagligen misshandlas kvinnor fysiskt, psykiskt och sexuellt, ibland så allvarligt att det leder till döden. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste feministiska frågorna.

Vänsterpartiet har kontinuerligt i många års tid drivit arbetet för att komma tillrätta med mäns våld mot kvinnor. Det handlar om allt ifrån lagstiftning om barnäktenskap som förebyggande insatser och långsiktig finansiering av kvinnojourers mycket viktiga arbete. Genom vårt budgetsamarbete med regeringen har vi lyckats driva igenom ett statligt stöd till kvinnojourernas verksamhet med 100 miljoner kronor per år.

Vänsterpartiet ser att mäns våld i grunden beror på den ojämlika fördelningen av makt mellan könen i samhället. Denna skeva maktfördelning underlättar för enskilda män att bruka våld mot kvinnor. Arbetet för att stoppa våldet och ge våldsutsatta skydd och stöd måste utgå ifrån denna insikt.

Vänsterpartiet har politik både för ökad jämställdhet och för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta är några av våra viktigaste förslag:

 • Att det införs en handlingsplan mot sexuellt våld
 • Feministiskt självförsvar ska inkluderas i skolans undervisning
 • Att arbeta för att bryta destruktiva maskulinitetsnormer

I vårt arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor får inte kvinnor och män som utsatts för partnervåld i samkönade relationer hamna i skymundan. Detsamma gäller kvinnor och män som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om dessa företeelser. Det hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad förtryckande former av strukturell och organiserad karaktär. Det specifika med hedersvåldet är att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och omgivning. Den nationella samordnaren av arbetet mot våld i nära relationer menar att det saknas en samlad bild av hur utbrett hedersrelaterat förtryck är. Därför behöver det göras en större kvantitativ studie. Det är ett förslag som Vänsterpartiet ställer sig bakom. Utbildning om hedersrelaterat våld behövs i de yrkeskårer som möter människor som är utsatta.

Vänsterpartiet anser inte att hedersrelaterade brott ska ges en särskild brottsrubricering. Däremot bör det noga utredas om dagens lagstiftning som t.ex. grov fridskränkning räcker när våldet är en del av ett systematiskt förtryck. En särskild brottsrubricering för hedersrelaterat våld och förtryck riskerar att skapa stora gränsdragningsproblem, rättsosäkerhet och dessutom att förstärka den rasism som till viss del redan finns i rättssystemet.

Läs mer i riksdagsmotionen ” Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer”:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959

Jonas Sjöstedt om hedersrelaterat våld (SvD, 2016):
http://www.svd.se/sjostedt-sarskilda-insatser-behovs-mot-hederskultur

 
Miljö

Vänsterpartiet har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. Vi anser att miljöhänsyn är viktigare än kortsiktiga vinstintressen. Våra gemensamma resurser vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart såsom förnybar energi, hållbara transporter och att skydda naturområden. Rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också göra störst förändringarna i konsumtion och livsstil. Bara genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle.

Sverige kommer bara att nå två av våra sexton nationella miljömål till år 2020 med nuvarande takt i miljöarbetet. Det behövs därför fler miljöåtgärder för att minska belastningen på våra ekosystem, t.ex. beskattning av bekämpningsmedel och flygresor. Samtidigt vill vi genomföra miljöförbättrande åtgärder för ett ekologiskt jordbruk, miljöanpassat skogsbruk och en hållbar mineralbrytning.

Läs mer i riksdagsmotionerna ”Naturen – grunden för vår välfärd”, ”Havsmiljö och fiske” och ”Långsiktigt hållbar skogspolitik”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Naturen–grunden-for-var-valf_H202848/?text=true

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/havsmiljo-och-fiske_H4021989

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/langsiktigt-hallbar-skogspolitik_H4021991

 
Missbruk och beroende

En väl utbyggd generell välfärd och en effektiv politik för att minska arbetslösheten och utjämna klyftorna är bland de viktigaste komponenterna för att motverka och minska missbruk och beroende av såväl alkohol, narkotika, läkemedel som dopning. De direkta insatserna för att förebygga missbruk omfattar åtgärder för att begränsa tillgången till droger, stärka det preventiva arbetet samt genomföra utbildningsinsatser inom elevhälsan, studenthälsan och primärvården för att utveckla metoder för tidig upptäckt av missbruk.

En effektiv missbruks- och beroendevård måste utgå från en helhetssyn på människan. Det behövs ett mycket mer konkret samarbete i form av gemensamma mottagningar där sjukvård och socialtjänst samverkar och som kan erbjuda ett brett urval av behandlingsmetoder och även andra insatser av medicinsk, psykologisk och social art. Vård och behandling måste ske utan dröjsmål och det behövs ett större utbud av både läkemedelsassisterad behandling och psykosociala behandlings- och stödinsatser.

Sprututbyte är ett självklart verktyg för att minska smittspridning (hiv, hepatit) men är också en hälsopolitisk åtgärd för att erbjuda alla övriga medicinska, sociala med flera insatser som människor med missbruk kan ha behov av.

Missbrukande kvinnor är en förbisedd grupp och utsätts ofta för våld och ska därför kunna få behandling i könsseparerade grupper. Det behövs också resursjourer med särskild kompetens för att ta emot kvinnor med missbruksproblem, som utsätts för våld.

Ett förbättrat socialt och ekonomiskt stöd exempelvis i form av bostad, en bra socialförsäkring samt möjlighet till ett arbete är bra för rehabiliteringen och förbättrar chansen att förbli drogfri.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Socialpolitik”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Socialpolitik_H102So616/?text=true

 
Monarkin

Vänsterpartiet vill avskaffa monarkin. Till dess att det sker kräver vi att anslaget till kungahuset minskar, att utgifterna redovisas samt att kungens åtalsimmunitet avskaffas.

Vi anser att det högsta ämbetet och förtroendeuppdraget i en demokrati, statschefens, ska tillsättas enligt demokratiska principer. Med andra ord vill vi ha en folkvald statschef. Så länge vi har monarki är det dock självklart att statschefen bör granskas på samma sätt som all annan verksamhet som finansieras med offentliga medel.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Avskaffa monarkin”
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avskaffa-monarkin_H20261

Läs mer i riksdagsmotionen ”Avskaffande av monarkin”
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avskaffande-av-monarkin_H302717

 

N

 

Narkotika

Vänsterpartiet avvisar alla förslag som skulle innebära att illegala droger legaliseras. Att tillåta droger som i dag är illegala innebär att marknaden utvidgas och att fler människor riskerar att bli drogberoende. Det skulle leda till mer problem för enskilda människor och till ökade kostnader för samhället. Vi anser att tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt.

Vi anser inte att det ska vara kriminellt att ha använt narkotika. Det är det idag men det finns inga tecken på att lagen fungerar som det är avsett. Kriminaliseringen minskar inte missbruket. Vi vill inte att någon ska använda narkotika, men vi tycker inte att det är vare sig rätt eller effektivt att i efterhand straffa dem som har gjort det.

Att själva användandet av narkotika är ett brott gör att polisen fokuserar för mycket på att ta urinprov. Samtidigt har fokus på langningen av narkotika minskat. Vi tycker att det är betydligt viktigare att arbeta för att minska langningen än att jaga enskilda med urinprovstagning. Urinproven leder ofta bara till ett straff och ingen hjälp för den som använder narkotika.

Narkotikapolitiken måste bygga på kunskap om hur olika åtgärder fungerar i praktiken, inte på ideologiska dogmer. (Se även Missbruk och beroende).

 
Nato

Vi säger nej till ett svenskt Natomedlemskap. Militär alliansfrihet är den bästa grunden för en självständig utrikespolitik för fred och nedrustning.

Sverige har en lång tradition av militär alliansfrihet. Ett medlemskap i Nato skulle göra det svårare att med trovärdighet föra en självständig utrikespolitik. Istället skulle vi riskera att tvingas in i krig och konflikter som vi inte vill delta i. Vi tycker heller inte att Sverige ska ingå i en kärnvapenallians, vilket Nato till sin konstruktion är.

De senaste åren har Sverige närmat sig Nato, bland annat genom att låta Natostyrkor öva i Norrbotten. Sverige har också skrivit under det s.k. värdlandsavtalet som syftar till att underlätta samarbete och militära övningar. Vänsterpartiet är starka motståndare till värdlandsavtalet eftersom vi menar att det urholkar vår alliansfrihet och är ett steg mot ett fullvärdigt medlemskap. Av samma anledning tycker vi att Sverige ska lämna Natosamarbetet Partnership for Peace.

Det finns tillfällen då Sverige bör hjälpa till militärt i omvärlden, men istället för att sända svenska soldater till EU:s och Natos stridsgrupper vill vi bidra till att öka FN:s möjlighet att agera fredsfrämjande.

För mer läsning:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/smygande-svenskt-narmande-till-nato_4250131.svd

Riksdagsmotionen ”En aktiv freds- och säkerhetspolitik”:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-freds–och-sakerhetspolitik_H402159

Riksdagsmotion med anledning av det s.k. värdlandsavtalet med Nato:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Motion-2015163377-med-anledn_H3023377/

P

 

Penningpolitiken

Vänsterpartiet vill att inflationsmålet ska kompletteras med ett sysselsättningsmål.

Riksbankens inflationsmål innebär att inflationen ska ligga på omkring 2 procent. Sedan inflationsmålet infördes har arbetslösheten legat på i genomsnitt 7,7 procent. Vi menar att detta visar att inflationsmålet bör kompletteras med ett sysselsättningsmål. Detta mål ska inte vara underordnat inflationsmålet.

Vi vill att riksbankens verksamhet demokratiseras. Idag är Riksbanken helt självständig gentemot regering och riksdag. Vänsterpartiet menar att det är riksdagen som ska bestämma målen för penningpolitiken, och att dessa ska vara tydligare än vad som är fallet idag. Utifrån de målen ska sedan Riksbanken självständigt utforma den löpande penningpolitiken. På så sätt skapas en tydlig ansvarsfördelning. De folkvalda i riksdagen beslutar om politiken och Riksbanken verkställer.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Penningpolitiken”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/penningpolitiken_H102Fi203

 
Pensionärsskatt

Många pensionärer har svårt att få ekonomin att gå ihop. Genom de olika jobbskatteavdragen betalar pensionärer i de flesta fall högre skatt än de som förvärvsarbetar. Vänsterpartiet tycker att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst. Den orättvisa beskattningsklyftan mellan löntagare och pensionärer måste slutas.

Vänsterpartiet och regeringen har hittills under den här mandatperioden vid två tillfällen sänkt skatten för pensionärer, mest för de med lägst pensioner. Tack vare Vänsterpartiet har budgetarna också innehållit andra reformer som gynnar pensionärer. Exempel på det är höjt bostadstillägg för pensionärer och avgiftsfri sjukvård för den som är över 85 år.

 
Pensioner

Vänsterpartiet vill se ett pensionssystem som är solidariskt finansierat och som ger verklig ekonomisk trygghet. Systemet bör vara utformat så att människor i god tid före pensionering kan förstå och räkna ut hur stor pensionen blir.

Vänsterpartiets uppfattning är att nuvarande pensionssystem har misslyckats med sin uppgift att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott och värdigt liv. Pensionssystemet behöver därför reformeras. Bland annat bör premiepensionssystemet (PPM) avskaffas och avgifterna till inkomstpensionen.

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner är stora. Det är vanligare att kvinnliga pensionärer lever i relativ fattigdom än att manliga pensionärer gör det. En av de viktigaste orsaken till skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hem, vilket i sin tur förklarar en del av kvinnors lägre löner, längre föräldraledighet och större andel deltidsarbete. Faktorer som alla leder till att kvinnor får lägre pension än män.

Vänsterpartiet och regeringen har gemensamt infört flera reformer som främst kommer de pensionärer som har sämst ekonomi till del. Vi har exempelvis höjt bostadstillägget och vid två tillfällen sänkt skatten för pensionärer. Under 2017 kommer hälso- och sjukvården att bli avgiftsfri för personer som är över 85 år och tandvårdsbidraget höjas för personer som är 65-74 år.

En grupp som ofta har det tufft ekonomiskt är personer med SA-ersättning. Även här har Vänsterpartiet drivit på regeringen så att den inkomstrelaterade ersättningen i SA-ersättningen har höjts. Under 2017 kommer såväl garantiersättningen som bostadstillägget i försäkringen att höjas.

Läs mer i riksdagsmotionerna ”Ett bättre pensionssystem” och ”En hållbar sjukförsäkring”:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-battre-pensionssystem_H4022470

 
Politikerlöner & partiskatt

Många politiker har idag inkomster som de flesta i Sverige bara kan drömma om. Till exempel tjänar de flesta partiledarna mellan 70 000 och 150 000 kronor i månaden. För att inte klyftan ska bli för stor vill Vänsterpartiet sänka riksdagsledamöternas arvoden. Vi har också en partiskatt som gör att våra företrädare inte tar ut mer än 27 700 kronor i månaden.

Idag får riksdagsledamöter 63 800 kronor i månaden – dubbelt så mycket som medelinkomsten i Sverige. Gång på gång har Vänsterpartiet föreslagit att riksdagsarvodet ska sänkas, men alla andra partier röstar emot vårt förslag. Istället röstar de år efter år för att höja dem så att de själva får mer pengar.

Vänsterpartiet vill sänka riksdagspolitikernas arvoden eftersom vi inte tycker att politiker ska leva i en egen verklighet långt från vanliga medborgare. Det är också därför vi har en partiskatt för alla våra företrädare. Den gör att oavsett hur hög lön ett visst uppdrag har, till exempel att sitta i riksdagen, så får man inte ut mer än 27 700 kronor i månaden.

Ta Jonas Sjöstedt som exempel. Han får idag ut 27 700 kronor i månaden efter skatt och den särskilda partiskatten. Det motsvarar en månadslön på ca 36 500 kr/mån före skatt.

I grunden får han det arvode som alla riksdagsledamöter i Sverige får (63 800 kronor i månaden). På det betalar han skatt och därefter betalar han en viss summa i partiskatt till Vänsterpartiet så att han får ut 27 700 kr. Så gör vi eftersom vi står för ett jämlikt samhälle där inte en liten grupp tillåts dra ifrån alla andra.

I sammanhanget ska man komma ihåg att de allra flesta politiker i Sverige ställer upp för låga ersättningar och inte alls tjänar några stora pengar. De har vanliga jobb och är aktiva i kommun- eller landstigspolitiken vid sidan av, för att de brinner för att göra samhället bättre.

Bakgrund:
Gränsen 27 700 kronor gäller 2016. Det förändras varje år så att det alltid är 5/8 av prisbasbeloppet för att följa med prisutvecklingen. Här kan du läsa mer om partiskatten: http://www.vansterpartiet.se/resursbank/partiskatten

År 2016 är medelvärdet för bruttoinkomsten i Sverige cirka 29 000 kronor per månad. Medianvärdet är cirka 25 000 kronor per månad. (Riksdagens utredningstjänst 2016:1557)

 
Prostitution

Vänsterpartiet tycker att det ska vara förbjudet att köpa sex oavsett var i världen det förekommer. Sexköp är en del av det sexualiserade våldet mot kvinnor och sexköpens underliggande budskap är att kvinnor är en handelsvara som män har rätt att köpa, förbruka och göra sig av med. Vi vill ta bort kravet på dubbel straffbarhet så att även svenskars sexköp utomlands kriminaliseras.

Svenskar ska inte kränka mänskliga rättigheter i Sverige, men inte heller i andra delar av världen. Det är lika oacceptabelt att svenska män tar färjan till Lettland eller flyger till Thailand för att köpa sex som om brottet begås i Sverige.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer”
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959

 
Psykisk ohälsa

Vänsterpartiet vill att hälso- och sjukvården samt kommuner och landsting ska få ökade resurser och psykiatrin ska prioriteras mer än idag. Vi vill att man satsar på fler vårdformer och ökat stöd i eget boende, sysselsättning och ökade möjligheter till psykoterapi.

Människor mår allt sämre i dagens Sverige och är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Den självskattade psykiska ohälsan ökar. Denna ökning bygger på ökade sociala problem. Nedmonteringen av sjukförsäkringen och omänskliga krav på återgång i arbete innebär ytterligare psykisk stress och ekonomiska problem som har drabbat psykiskt sjuka hårt.

Andelen unga med sömnproblem, oro eller ångest stiger. Mot den bakgrunden är det angeläget att satsa så att det blir lättare för unga att söka och få hjälp i tid. Vänsterpartiet har kommit överens med regeringen om en satsning om 280 miljoner om året som kommer att satsas på att förbättra ungas psykiska hälsa. Genom satsningen kan ungdomsmottagningarna ha generösare öppettider samtidigt som pengarna kan användas till att stimulera nya initiativ som t.ex. självinläggningsprojekt och inom första linjens psykiatri.

  
Public service

Uppdraget för SVT, SR och UR är att informera, underhålla och utbilda. Public service ska ge lyssnare och tittare allt från nyheter och dokumentärer till nöjesprogram och kunskap – på ett sakligt och objektivt sätt. För att public service ska kunna uppfylla sitt uppdrag krävs att public service har en god och långsiktig finansiering, hög legitimitet hos svenska folket och är oberoende gentemot statsmakten, politiker och näringsliv.

Vänsterpartiet anser att licenssystemet har varit bra eftersom det både har garanterat oberoende public service och gett en hållbar finansiering. Detta system kommer dock inte att överleva utan förändringar. Sådana förändringar bör därför utredas med två utgångspunkter: Public service oberoende ska garanteras och finansieringen ska vara långsiktigt hållbar. Finansieringen ska också klara av förändrade mönster för hur allmänheten tar del av public service-företagens tjänster.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Radio och TV i allmänhetens tjänst”
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/radio-och-tv-i-allmanhetens-tjanst_H302102

Läs mer i riksdagsmotionen ”Några kulturfrågor”
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nagra-kulturfragor_H202193

R

 

Reklam

Vänsterpartiet vill införa ett totalförbud för reklam riktad till barn och förbjuda sådan reklam som är könsdiskriminerande. Vi vill även begränsa direktreklamen och oseriösa marknadsföringsmetoder genom att bl.a. införa ett omvänt NIX-register så att de konsumenter som vill ta emot direktreklam och försäljning via telefon själva kan anmäla detta till registret.

Läs mer i riksdagsmotionerna ”Barn i konsumtionssamhället” och ”Konsumentfrid och skuldsättning”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/barn-i-konsumtionssamhallet_H302278
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Konsumentfrid-och-skuldsattnin_H102C280/?text=true#_Toc371231395

 
Rovdjur

Vänsterpartiet anser att våra rovdjur ska finnas i långsiktigt livskraftiga stammar. Antalet individer och genetiskt tillstånd som krävs för att detta ska uppnås ska grundas på vetenskapligt underlag. Vi anser att Sverige ska leva upp till de åtaganden om biologisk mångfald som vi ingått med andra länder och därmed värna våra hotade arter och naturområden.

För att öka acceptansen för varg är det viktigt att ersättning för skador på tamdjur ges i tillräcklig utsträckning. Den naturliga invandringen av varg bör aktivt underlättas för att motverka inaveln. Vänsterpartiet är inte motståndare till jakt på rovdjur, men anser att jakt utöver skyddsjakt, inte ska tillåtas förrän det står klart att arten kommer att klara sig på sikt. Jakt med lodjursfällor bör förbjudas helt då jaktformen orsakar stor stress och smärta hos de fångade djuren.

 
RUT-bidraget

Vi vill avskaffa RUT-avdraget som i första hand används av höginkomsttagare. RUT-avdraget har inte gjort svarta jobb vita. Forskning visar tvärtom att den svarta marknaden för städtjänster växer parallellt med den vita.

Mot den bakgrunden är vi stolta över att tillsammans med regeringen ha halverat taket för RUT-avdraget till 25 000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år. Tjänster som poolrengöring ingår inte heller längre i RUT.

Vänsterpartiet tycker att våra skattepengar ska användas till välfärd som fördelas efter behov. Vi och regeringen har därför tagit bort läxhjälp ur RUT-avdraget. Skattemedel ska inte gå till att föräldrar som har råd ska kunna köpa hjälp till sina barn så att de ska klara sig bättre i skolan.

S

 

Sjöfart

Att rena sjöfartens utsläpp och genomföra en konsekvent satsning på att öka andelen godstransporter med sjöfart och järnväg är en nödvändig åtgärd för att ställa om till ett hållbart transportsystem.

Vi vill öka andelen svenskflaggade fartyg med goda arbetsvillkor och skapa större utrymme för den inrikes sjöfarten. För att skapa bättre förutsättningar för de svenska rederierna att långsiktigt planera sin ekonomi har Vänsterpartiet länge föreslagit att tonnageskatt införs. En sådan beskattning är nu äntligen på väg att införas. Det kommer också att stärka förutsättningarna för en ökad andel svenskflaggade fartyg.

För att minska sjöfartens utsläpp behöver vi införa krav på katalysatorer för att minska kväveutsläppen. Att använda fossil olja som drivmedel inom sjöfarten har länge varit det enda alternativet, men miljövänligare alternativ börjar nu introduceras. På lång sikt behöver bunkeroljan ersättas med hållbara drivmedel som till exempel flytande biogas, vätgas och eldrift. Därför behöver omställningen till förnybara drivmedel inom sjöfarten stimuleras genom forskning, regleringar och nationella målsättningar. Om sjöfartens utsläpp regleras så kan sjöfarten bli en del av lösningen istället för en del av problemet.

Läs mer i vår riksdagsmotion ”Hållbar sjöfart”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hallbar-sjofart_H302188

 
Sjukförsäkringen

Vänsterpartiet vill att sjukförsäkringen ska ge bra ersättning för förlorad arbetsinkomst vid sjukdom. Ingen ska behöva oroa sig för vad som händer med den egna ekonomin om man blir sjuk. Kvinnor och de som jobbar i arbetaryrken har högre sjuktal och är mer beroende av en välfungerande sjukförsäkring. Sjukförsäkringen är därför också ett sätt omfördela resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade och mellan olika perioder i våra liv.

Vänsterpartiet och regeringen har tillsammans sett till att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, den s.k. stupstocken, har avskaffats. Detta är en viktig del i att återupprätta en anständig sjukförsäkring men mycket återstår att göra innan vi har en trygg försäkring som garanterar att sjukdom inte också betyder fattigdom.

Den som är sjukskriven ska ha rätt till rehabilitering för att underlätta återgången till arbete. Vi vill också utreda möjligheten att införa sanktionsavgifter för de arbetsgivare som inte tar sitt ansvar och underlättar för den anställde att återgå i arbete.

Personer som får sjuk- och aktivitetsersättning är en grupp som ofta har det tufft ekonomiskt. Det handlar om människor som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning aldrig kommer att kunna arbeta heltid. Många riskerar att få leva ett liv i fattigdom. Ersättningarna måste därför höjas. (Se även Pensioner).

Läs mer: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-hallbar-sjukforsakring_H402480

 
Sjukvård

Den grundläggande principen vid fördelning av skattemedel till vården ska vara att det ska ske efter människors behov och inte efter företags möjligheter till lönsamhet. Vinstsyftande företag ska inte kunna bedriva verksamhet med skattemedel i kärnverksamheten inom vården. Vi vill också avskaffa lagen om valfrihetssystem, LOV, som har inneburit fri etableringsrätt för privata vårdföretag.

Genom att släppa in vinsten som drivkraft i vården försvåras möjligheten att styra vården till dem med de största behoven. I stället satsar vårdgivarna på att styra vården till de personer som är mest lönsamma att ge vård och att ge dem det på det mest lönsamma sättet. Att fördela vård med marknadsmekanismer fungerar mycket dåligt och alltför ofta blir resultatet att det är de som har det minsta behovet av vård som får mest vård.

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit på, och fått igenom, ett antal reformer för att förbättra och bygga ut välfärden. Flera av reformerna finns inom hälso- och sjukvårdens område. Exempelvis förstärks till primärvården med inriktning på kvinnors hälsa, det görs en riktad satsning mot ungas psykiska ohälsa och mammografiscreening har blivit avgiftsfritt i hela landet. Med start 2017 blir öppen hälso- och sjukvård avgiftsfritt för personer över 85 år, preventivmedel till ungdomar och unga vuxna upp till och med 20 års ålder likaså.

Den svenska förlossningsvården är fantastisk, men på många håll innebär resursbrist och dåliga arbetsvillkor ökade risker för mor och barn. Vänsterpartiet är därför överens med regeringen om en riktad satsning för att förstärka förlossningsvården.

Vänsterpartiets målsättning är att vården ska vara avgiftsfri för barn. Kostnader drabbar barn i fattiga familjer särskilt hårt. Därför är vi mycket stolta över att tillsammans regeringen ha gjort barns läkemedel avgiftsfria.

Läs mer i riksdagsmotionerna ”En jämlik och jämställd hälso- och sjukvård” och ”Kvinnors hälsa och sjukvård”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-jamlik-och-jamstalld-halso-_H102So400/?text=true

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kvinnors-halsa-och-sjukvard_H402154

 
Skatteflykt

Skatteflykt och skattebrott är ett stort samhällsproblem. Det undandrar samhället stora resurser som hade kunnat användas till stärkt välfärd m.m. Det är också allvarligt eftersom det minskar tilliten, sammanhållningen och förtroendet för vårt samhälle och våra myndigheter. De som ägnar sig åt aggressiva skatteplanering är ofta storföretag och höginkomsttagare. Det kan leda till en situation där vanliga löntagare kanske frågar sig varför de ska betala skatt när många i samhällets topp struntar i det. Vänsterpartiet vill se krafttag mot skatteflykt och skattebrott och föreslår bl.a. följande:

 • Tillsätt en skatteflyktskommission som får till uppgift att kartlägga omfattningen av skatteflykt och föreslå åtgärder.
 • Tvinga banker och skattekonsulter att betrakta alla juridiska personer i skatteparadis som högriskkunder och genom en anmälningsplikt anmäla detta till Skatteverket.
 • Se över möjligheterna att förbjuda s.k. brevlådeföretag (företag som bara finns på pappret) vars enda syfte är skatteplanering.
 • Verka för s.k. öppen land-för-land-rapportering: Det innebär att multinationella företag öppet ska redovisa var deras vinster uppkommit och skatta för vinsterna där de har skapats.
 • Att det inom FN upprättas ett organ för att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering där utvecklingsländerna finns med.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Skatteflykt”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skatteflykt_H402171

  
Skatter

Skatternas främsta syfte är att finansiera den gemensamma välfärden. Vänsterpartiet menar att skatt ska betalas efter förmåga och välfärd fördelas efter behov. Efter åtta år av borgerligt styre så är skattesystemet i flera delar riggat för de rika. Exempelvis finns generösa ränteavdrag liksom ROT- och RUT-avdrag. Sverige hör också till de få länder inom OECD som varken har förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt eller fastighetsskatt som är kopplad till fastighetens värde.

Vi vill ha högre skatteintäkter än idag, så att vi kan satsa på att skapa fler jobb, på kvalitetshöjningar i välfärden och på investeringar i bostäder och infrastruktur. Framför allt är det skatt på stora förmögenheter och höga inkomster som behöver höjas, liksom bolagsskatten. Skattepolitiken är också ett viktigt styrmedel för att minska utsläpp och ett instrument för att utjämna inkomstskillnaderna. Skattesystemet ska vara utformat så att det är enkelt att förstå och använda för alla som betalar skatt.

 
Skolan

Vänsterpartiet vill ha en likvärdig skola där alla elever har samma möjligheter till en bra utbildning. Alla elever måste kunna lita på att deras skola erbjuder en bra utbildning. Vi vill ta bort möjligheten att driva skolor som företag med vinstintresse och istället se till att eleverna ska kunna lita på att den skola som ligger närmast hemmet har goda förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till.

Den svenska skolan dras isär och elever med olika bakgrund och studieförutsättningar samlas på olika skolor. Gruppen elever som det går sämre för blir allt större och de halkar efter alltmer. Samtidigt växer de överskott som de vinstdrivande friskolorna gör. Skattepengarna används inte som det är tänkt och det är skolans elever och personal som drabbas. Att skolor drivs som företag leder också till att man inte kan veta om en skola finns kvar nästa termin, eftersom företag kan läggas ner.

Vänsterpartiet vill inte att elever och föräldrar ska tvingas välja mellan ”bättre” och ”sämre” skolor. Alla ska kunna lita på att de har en bra skola och att den finns kvar nästa termin. Mer pengar måste satsas på skolan och vi har framförallt föreslagit att det ska anställas fler lärare, för att kunna ge varje elev ett bättre stöd.

Det krävs också att staten tar tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna, framförallt för att man bättre ska kunna fördela pengarna anpassat efter skolornas och elevernas behov. När man kan lita på att alla skolor fungerar bra är det inga problem att gå tillbaka till närhetsprincipen, det vill säga att man som huvudregel ska gå i den skola som ligger närmast hemmet.

Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Deras arbetsbörda måste bli lättare genom att de får fler kollegor, men också bland annat genom att man lättar på administration och minskar antalet nationella prov. (Se även Gymnasieskolan).

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program:
http://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-till-kunskap.pdf

Riksdagsmotionen ”En skola att lita på”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-skola-att-lita-pa_H202138/

Riksdagsmotionen: ”Jämställdhet och HBTQ i skolan”:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamstalldhet-och-hbtq-i-skolan_H30220

 
Småföretagen

Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster. Inte genom att konkurrera om lägre löner och sämre villkor. Vi vill att Sverige utvecklas som en kunskapsdriven nation. Vi lyfter särskilt fram små och medelstora företag, samverkan mellan stat och näringsliv, export, forskning och miljöhänsyn.

För mindre företag kan sjuklöneansvaret ofta vara betungande. Vi vill därför att mindre företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Genom förslaget avlastas företagen ekonomiskt samtidigt som utestängningseffekter på arbetsmarknaden minskar. Personer som driver eget företag med godkänd F-skatt ska ha samma rätt till socialförsäkringssystem som anställda. Det är viktigt att få en lösning där människor som driver eget företag inte får en sämre försäkring än anställda.

De stora företagen dominerar fortfarande i Sverige, vilket gör landet sårbart. De små och mellanstora företagen står för en tredjedel av all export men de exporterar i stor utsträckning till nära och traditionella marknader. För att öka exporten från små och medelstora företag måste statens och näringslivets samarbete på exportområdet förbättras.

På landsbygden kan kapitalförsörjningen vara problematisk, inte minst för många mindre företag. Där fyller de lokala sparbankerna en viktig funktion. Deras förankring i lokalsamhället innebär att de har goda kunskaper om det samhälle, de företag och de människor som finns och verkar där. Vi vill stärka de lokala Sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.

 
Socialpolitik

En generell välfärd och full sysselsättning är de viktigaste redskapen för att motverka och minska de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället. Kommunernas socialtjänst ska inte heller behöva ta ansvar för arbetslöshet, sjukdom och liknande situationer, som det redan finns trygghetssystem för.

Det måste finnas ett politiskt ansvar för socialtjänstens resurser så att socialsekreterare får möjlighet att göra professionella bedömningar och följa socialtjänstlagen. Då kan stödet bli bättre till dem som har de största behoven: barn och familjer som behöver socialt och ekonomiskt stöd, människor som saknar bostad, människor med missbruks- och beroendeproblem, människor med psykisk ohälsa, våldsutsatta kvinnor och så vidare.

Med en fungerande arbetsmarknadspolitik och en väl utbyggd socialförsäkring kan också försörjningsstödet fungera som det är tänkt – ett tillfälligt stöd för dem som inte kan försörja sig på annat sätt. Försörjningsstödet har inte följt med den övriga inkomstutvecklingen i samhället. I samarbete med regeringen har vi höjt försörjningsstödet för barnfamiljer. Vi vill också se över vad som kan anses som skäliga levnadsomkostnader, t.ex. om dator, internetuppkoppling eller resor med kollektivtrafiken bör ingå i riksnormen för försörjningsstöd.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Socialpolitik”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Socialpolitik_H102So616/?text=true

 
Syrien

Vänsterpartiet arbetar för en politisk lösning på konflikten i Syrien. Det finns ingen militär lösning på det blodiga inbördeskriget. Ska våldet upphöra krävs en politisk lösning som inkluderar en demokratisk övergång, att Assad lämnar över makten och att Syriens olika etniska och religiösa grupper får sina rättigheter garanterade.

Vi anser att vapenleveranser till såväl den syriska regimen som till oppositionen motverkar en fredlig lösning på konflikten. Vi har krävt att FN inför ett vapenembargo mot Syrien. Vi menar att oppositionens krav på demokratiska reformer och regimens avgång är legitima. Vänsterpartiet fördömer tydligt och skarpt den syriska regimens förbrytelser såväl som de brott delar av oppositionen har stått för. Även om vi ser att övergrepp begåtts av olika parter har vi också varit tydliga med att det är regimen som bär huvudansvaret för utvecklingen i landet. Vi har tydligt avvisat förslag om militärt ingripande i Syrien och istället lyft konkreta krav på hur omvärlden kan sätta press på regimen i Damaskus att upphöra med sina övergrepp genom politiska och diplomatiska påtryckningsmedel.

Islamska statens Daesh frammarsch måste stoppas. FN behöver omgående hantera krisen och agera för att skydda civilbefolkningen och strypa tillförseln av vapen och resurser till Daesh. De krafter som understödjer Daesh måste sättas under starkt tryck. Sverige bör agera inom EU och FN för att sanktioner införs mot de individer, organisationer och stater som förser Daesh med resurser och vapen.

Som konsekvens av kriget i Syrien befinner sig miljontals människor på flykt i och utanför landet. Omvärlden och inte minst EU måste ta ett större ansvar för dessa människors möjligheter att få skydd.

För mer läsning:
http://www.vansterpartiet.se/utvecklingen-i-irak-och-syrien

http://www.vansterpartiet.se/nu-maste-omvarlden-satta-stopp-for-valdet-i-syrien

T

 

Tandvård

Tandhälsan har återigen blivit en tydlig klassmarkör. Vänsterpartiet vill genomföra en tandvårdsreform så att fler får råd att söka tandvård och få behandling.

Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller tvingas helt avstå från tandläkarbesök. De med väldigt små ekonomiska resurser har ingen nytta av det högkostnadsskydd som finns idag eftersom det endast gäller kostnader över 3 000 kronor, och då ersätts endast hälften av kostnaden. Ersättningssystemet gör dessutom att det är mer lönsamt för tandläkare att laga tänderna än att satsa på förebyggande tandvård.

Vänsterpartiet har ihop med regeringen genomfört flera reformer som syftar till att förbättra tandhälsan. Grunden för en god tandhälsa läggs tidigt i livet. Tyvärr är det så att många unga vuxna slutar att besöka tandvården i förebyggande syfte när de inte längre har tillgång till avgiftsfri tandvård efter 19 år. Osäker ekonomi är den främsta anledningen till detta. Tack vare Vänsterpartiet kommer åldersgränsen för fri tandvård att höjas till 21 år 2017. Därefter höjs åldersgränsen till 22 år 2018 och till 23 år 2019. För att förbättra tandhälsan bland äldre och minska deras personliga utgifter för tandvård, kommer det allmänna tandvårdsbidraget att höjas från 150 till 300 kronor per år för personer 65-74 år. Reformen träder i kraft 1 juli 2017

 
Tobak

Vänsterpartiet vill se ett tobaksfritt samhälle. Vi vill att WHO:s (Världshälsoorganisationens) tobakskonvention blir svensk lag. Därför vill vi ha ett förbud mot tobaksreklam. Det ska krävas licens eller särskilda tillstånd för tobaksförsäljning. Försäljning av tobaksprodukter ska ske så att kunderna aktivt måste fråga efter dem. Paket med tobaksvaror ska vara neutrala utan varumärken. Bildinformation om tobakens skadeverkningar ska finnas på paketen. Vi vill också skapa fler rökfria miljöer.

Restriktioner mot rökning leder till bättre hälsa i befolkningen eftersom både den passiva och den aktiva rökningen Drygt 200 dör av passiv rökning. minskar. Omkring 6 400 människor dör varje år i sjukdomar som orsakats av rökning. Tobaksbruk är den vanligaste yttre orsaken till sjukdomar.

Läs mer i riksdagsmotionen ”ANDT-frågor”:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/ANDT-fragor_H102So206/?text=true

U

 

Ungdomsarbetslöshet

Vänsterpartiet tycker att arbetslöshet är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Arbetslösheten bland ungdomar är särskilt allvarlig. Ungdomsarbetslösheten hindrar unga från att komma in på arbetsmarknaden, att försörja sig själva och att starta sitt vuxenliv på ett bra sätt.

För att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten krävs dels en politik för fler jobb (se Jobben), dels en aktiv utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som rustar arbetslösa ungdomar för dagens och morgondagens arbetsmarknad.

Vänsterpartiet vill att:

 • unga arbetslösa garanteras utbildning, praktik eller arbete med avtalslön senast efter 90 dagars arbetslöshet
 • unga arbetslösa ska få tidiga och individuellt anpassade insatser hos Arbetsförmedlingen
 • Arbetsförmedlingen ges ett särskilt uppdrag att aktivt söka upp och motivera unga som varken arbetar eller studerar och som inte självmant söker sig till Arbetsförmedlingen
 • unga arbetslösa ges rätt till en fullständig gymnasieutbildning genom Komvux
 • unga arbetslösa ges rätt att få en yrkesinriktad utbildning genom arbetsmarknadsutbildning, yrkesvux eller Yrkeshögskolan

V

 

Våldsbejakande extremism och terrorism

Vänsterpartiet ser allvarligt på våldsbejakande extremism och terrorism. I båda fallen handlar det om hot mot grundläggande demokratiska värden som vi måste ta på allvar, oavsett om det sker i Syrien, Paris, Trollhättan eller på nätet. Våldsbejakande extremism, terrorism och annan särskilt allvarlig brottslighet ska bekämpas på ett effektivt sätt med hjälp av både ett omfattande förebyggande arbete och med lagstiftning som bygger på de grundläggande rättsliga principerna i en rättsstat.

Vi anser att det förebyggande arbetet är mycket viktigt och – i de flesta fall – ett mer effektivt sätt att förhindra brottslighet jämfört med vad hot om fängelse och andra repressiva åtgärder är. Förebyggande åtgärder står dock inte i motsättning till straff. Människor som begår olika brottsliga handlingar ska givetvis ställas inför rätta och lagföras.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/att-forebygga-och-motverka-valdsbejakande_H4021987

Läs mer i riksdagsmotionen ”med anledning av prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20151678-ett-sarskilt_H3023301

 
Välfärd

Vänsterpartiet har i samarbete med regeringen drivit igenom förstärkning av välfärden med tio miljarder årligen i generella statsbidrag från och med 2017. Satsningen är permanent och den största välfärdssatsningen sedan de generella statsbidragen till kommunerna infördes 1993. Vänstermiljarderna kommer att göra skillnad i sjukvården, skolan och omsorgen och täcka en del av dagens eftersatta behov.

Generell välfärd omfattar alla, som är i behov av den. Den generella välfärden innebär en solidarisk omfördelning av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade, mellan olika perioder i våra liv, mellan friska och sjuka samt mellan de som har ett arbete och arbetslösa.

Ökade satsningar på välfärden leder till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att alla kan få tillgång till utbildning, hälsa, arbete och inflytande.

Satsningar på välfärden innebär fler jobb i skolan, vården och omsorgen. När fler delar på arbetsbördan kan arbetsvillkoren och arbetsmiljön förbättras genom minskad stress och arbetsbelastning.

Fler anställda i förskolan och omsorgen gör också att färre behöver gå ner i arbetstid för att utföra obetalt omsorgsarbete av anhörig – något som framförallt kvinnor i arbetarklassen tvingas ägna sig åt idag på grund av nedskärningarna i den offentliga sektorn.

Fler utbildade anställda gör att kvaliteten i välfärden kan höjas. Bättre undervisning i skolan ökar kunskaperna hos eleverna. Bättre vård leder till bättre hälsa med färre sjukdagar och minskade vårdtider. Bättre äldreomsorg innebär piggare och friskare äldre. Bättre funktionshinderomsorg och -politik gör att människor med funktionsnedsättning kan leva ett liv som andra. En välutbildad personal är också bättre på att upptäcka behov, göra prioriteringar och gör att resurser används optimalt.

  
Vapenexport

Vänsterpartiet vill förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. I riktlinjerna för vapenexporten anges att respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att vapenexport ska beviljas. Trots det säljer Sverige vapen till diktaturer. Eftersom dagens lagstiftning inte fungerar behövs ett förbud och en i grunden ny lagstiftning. Vänsterpartiet vill också skärpa reglerna för import, utlåning och uthyrning av krigsmateriel.

På sikt vill vi att svensk vapenexport helt ska avskaffas. Vapenhandel bidrar till väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till att ge människor ett bättre liv istället går till vapen.

Läs mer i riksdagsmotion:
https://data.riksdagen.se/fil/3570390B-BF5C-4239-90B2-C46CA4AB763F

 
Vinst i välfärden

Bättre välfärd utan vinstintresse
Allt mer i den svenska välfärden styrs av privata företag som är där för att göra vinst. Istället för omtanke om eleverna och de äldre blir det jakten på pengar som styr. Resultatet av det kan vi se varje dag omkring oss. Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Det är dags att befria vården, skolan och äldreomsorgen från vinstintresset. Så får vi en välfärd att lita på.

Välfärden läcker pengar
Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd istället till privata vinster. Inte sällan går vinsterna dessutom till riskkapitalbolag som själva gör sitt bästa för att smita från skatten. När ägare plockar ut vinster samtidigt som förskolebarn får vatten och hårt bröd visar det vad vinstjakten leder till. Om verksamheten en dag inte längre är lönsam kan ägarna låta den gå i konkurs. Sådana konkurser har drabbat tiotusentals elever.

Mindre personal när pengar går till vinst
Det som kostar mest pengar i välfärden är personalen. Därför är det inte konstigt att det är där företagen oftast sparar in för att göra vinst. Till exempel har privat äldreomsorg 10 procent färre personal per äldre än vad de kommunala har. I gymnasieskolorna har privata gymnasier 17 procent sämre lärartäthet än kommunala. Det blir mindre tid för de äldre och mindre tid för eleverna.

Högt pris för de anställda
Lägre personaltäthet ökar också stressen för de anställda. De har dessutom färre heltider och färre fasta anställningar i det privata. Undersökningar bland Kommunals medlemmar visar att bland dem som har arbetat både i privat och i offentligt driven äldreomsorg var det ungefär dubbelt så många som föredrog villkoren hos den offentliga som hos den privata.

Människosyn
Frågan om vinster i välfärden är också en fråga om hur vi ser på varandra och på samhället. När vi går till vårdcentralen vill vi vara trygga med att vi bemöts utifrån vad vi behöver, inte utifrån hur lönsamma vi är. När våra barn börjar i skolan vill vi att de möts som elever, inte som kunder eller vinstmöjligheter. Där vinsttänkandet styr påverkas våra relationer till varandra. Välfärden ska vara en fristad från sådant.

Våra förslag för en välfärd utan vinstintresse
Vänsterpartiet vill införa en lag om att skattemedel inte ska kunna gå till vinstdrivande företag i vården, skolan och äldreomsorgen. De företag som finns där idag kan omvandla sig till företag utan vinstintresse. Så kan vi ha många olika utförare att välja på, men samtidigt slippa jakten på vinster. Vi vill också att det alltid ska göras noggranna bedömningar och tas demokratiska beslut när verksamheter startar för skattepengar. Så är det inte idag.

Överenskommelse med regeringen
Vänsterpartiet har förhandlat fram en överenskommelse med regeringen om vinster i välfärden. Överenskommelsen innebär att skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och att överskott som huvudregel ska återinvesteras i verksamheten. En utredning har tillsatts för att ta fram förslag som ska leda till en proposition till riksdagen. Utredningen ska ta fram konkreta förslag för äldreomsorgen, sjukvården och hela skolväsendet. Det innebär att även SFI och Komvux omfattas. Även asylboenden och socialtjänstens verksamhet ingår, såsom HVB-hem och missbruksvård. Regler för personlig assistans ska utredas utifrån brukarnas rättigheter och självbestämmande. Utredningen ska vara klar i november 2016.

Vill du veta mer?

Läs överenskommelsen om vinster i välfärden här:
http://www.vansterpartiet.se/assets/var-gemensamma-syn-pa-vinst-i-valfarden.pdf

En välfärd fri från kommersiella intressen (huvudförslaget):
http://www.vansterpartiet.se/material/en-valfard-fri-fran-kommersiella-intressen/

Efter riskkapitalister och marknadssystem: låt personalen utveckla välfärden
http://www.vansterpartiet.se/assets/Lat-personalen-utveckla-valfarden-V140704.pdf

9,2 miljarder i privata vinster:
http://www.vansterpartiet.se/92-miljarder-i-privata-valfardsvinster

Grundlagsskydda det vi äger tillsammans:
http://www.vansterpartiet.se/material/grundlagsskydda-det-vi-ager-tillsammans/

Ä

 

Äldreomsorg

Fler anställda i äldreomsorgen är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet. Mer personal ger ökad trygghet och kvalitet för de äldre. Stärkt bemanning skapar utrymme för personalen att tillbringa mer tid med de äldre, men också större möjlighet att gemensamt utveckla verksamheten. Vi har därför tillsammans med regeringen genomfört en satsning om 2 miljarder kronor per år just för detta. Vänsterpartiet har också i budgetförhandlingar med regeringen fått igenom 10 miljarder årligen i generella statsbidrag som stärker kommunernas ekonomi. Detta kommer bl.a. äldreomsorgen till del. 

Att anställa mer personal i äldreomsorgen är en central feministisk reform som ger avlastning för många närstående. Idag tvingas många, framförallt kvinnor, gå ner på deltid för att ta hand om äldre anhöriga när omsorgen inte räcker till. Dessutom är majoriteten av de som arbetar inom äldreomsorgen kvinnor. Satsningar på mer personal leder till förbättring av de anställdas arbetsmiljö som för alltför många präglas av stress.

En annan viktig förändring är att vinstintresset inom omsorgen måste stoppas. Äldreomsorgen läcker pengar när privata företag tillåts ta ut vinst istället för att låta alla pengar gå till verksamheten. (Se även Vinst i välfärden).

Personal med rätt kompetens är en förutsättning för en bra äldreomsorg. Idag saknar ca en femtedel av dem som jobbar på äldreboenden rätt gymnasieutbildning, omvårdnadsprogrammet, och i hemtjänsten är siffran ännu högre. Det finns också behov av satsningar på påbyggnadsutbildning inom områden som exempelvis demenssjukdom, rehabilitering och palliativ vård.

Läs mer i riksdagsmotion ”Äldreomsorg – personalens utbildning”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/aldreomsorg—personalens-utbildning_H402478

Ö

 

Överskottsmålet

Dagens överskottsmål som innebär att de offentliga finanserna ska gå med ett överskott på 1 procent av BNP över en konjunkturcykel, tillkom i slutet av 1990-talet. Vänsterpartiet stod bakom överskottsmålet när det infördes eftersom det var viktigt att snabbt få ned statskulden efter 1990-talskrisen. Detta lyckades snabbt, och redan från omkring 2005 har Vänsterpartiet krävt att överskottsmålet ska ersättas med ett mål om att de offentliga finanserna ska vara i balans över en konjunkturcykel.

Sommaren 2016 slöts en överenskommelse om överskottsmålet mellan sju av riksdagens partier. Vänsterpartiet var ett av dem. Målet om 1 procents överskott ska sänkas till ett överskott med 0,33 procent överskott över en konjunkturcykel. Vänsterpartiets ingångsvärde i utredningen var att det nya saldomålet borde vara ett balansmål. Vi nådde inte ända fram, men tycker att det nya lägre saldomålet är ett steg i rätt riktning.


Läs mer…

 

Kopiera länk