Nyheter

Dags för ett psykiatrilyft

Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är en av samhällets största utmaningar. Det orsakar ett enorm personligt lidande hos drabbade och närstående. Det är den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivning och det är framför allt kvinnor som drabbas. Den är idag ett av de största hälsoproblemen för barn och ungdomar i Sverige. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och de som har problem löper större risk att få andra bekymmer med somatisk ohälsa, ekonomi, arbete eller annat.

Vänsterpartiet i Kalmar län går nu till val på att ta itu med psykisk ohälsa och sjukdom i ett samlat Psykiatrilyft. Vi vill att psykisk ohälsa och sjukdom ska få samma fokus som cancervården haft under flera år.

– För att få ett jämlikt samhälle där människor mår bra krävs krafttag mot den psykiska ohälsan. Det behövs ett Psykiatrilyft med fokus på det tidiga insatser och patientinflytande! säger landstingsrådet Linda Fleetwood (V).

Landstinget Kalmar län har jobbat aktivt med fokus och ett samlat grepp på cancervården under flera år. Det har gett resultat. Man har blivit mycket bättre på att göra tidiga upptäckter och hela vårdkedjan, från upptäckt till eftervård, har stärkts och förbättrats. Satsningar har gjorts även inom psykiatrin, men utan samma fokus och samlade grepp. Det vill vi ändra på genom ett genomgripande och omfattande Psykiatrilyft och sätta motsvarande fokus på psykisk ohälsan och sjukdom som inom cancervården.

Satsningen omfattar fem delar:

1. Vi vill satsa mer på tidiga insatser. Vi ser att den psykiska ohälsan ökar hos unga. Dessa är också särskilt sårbara. Vi vill därför fördubbla Barn och Ungdomshälsan verksamhet för att kunna möta behovet och vi vill utveckla våra ungdomsmottagningar med fler kuratorer. Om fler unga får hjälp tidigt får Barn- och Ungdomspsykiatrin mer tid att hjälpa de med extra behov.

Psykisk ohälsa/sjukdom anses vara ett av de vanligaste hälsoproblemen under åldrandet och är oftast en del i en mer komplex ohälsa. Det vill vi möta genom att vi förstärker de geriatriska teamen med psykiatrisk kompetens.

2.  Allvarliga psykiska besvär ska ses som akut sjukdom på samma sätt allvarliga fysiska besvär. De som uppsöker vården för akut psykisk ohälsa, exempelvis självmordstankar eller psykostillstånd, ska få omedelbar hjälp eftersom det är livshotande tillstånd. De ska få hjälp direkt oavsett var de sökt hjälp. 

3. Vi vill anställa erfarna patienter till att stödja och lotsa andra patienter i tillfrisknandeprocessen. Tanken är att personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom eller kognitiva funktionsnedsättningar kan erbjuda patienter hjälp som kompletterar den befintliga vården. Inom slutenvården kan en kamratstödjare ha som uppgift att exempelvis skapa förtroende hos patienten, bidra till att undvika stigmatisering, dra igång aktiviteter och vara med och förbereda för hemkomsten när det är dags. Forskning visar på att det ger kortare och färre vårdtider liksom större tilltro till förändring. 

4. Vi vill införa mobil psykiatrivård. Det innebär en förstärkning av den övriga psykiatriska vården. Dessa kan erbjuda hembesök vid akuta psykiatriska tillstånd för stödjande samtal till patienter och anhöriga och för akuta bedömningar. På så sätt kan man möta upp fler sjuka i tid och förhindra akuta inläggningar eller återinläggningar.

5. Vi vill utveckla självvald inläggning. Självvald inläggning innebär att patienten kan teckna ett kontrakt där de själva kan besluta om, och när de vill läggas in i heldygnsvård. Det ger patienten ökad självständighet och där det har använts har det gjort att de i högre grad klarar sig utan långa inläggningsperioder. Det har också resulterat i färre akutbesök och att vård med tvångsåtgärder minskat.

Självvald inläggning har börjat införas i Kalmar län. Vi vill nu utveckla möjligheten för fler patientgrupper och i hela länet.

För ytterligare information kontakta

Linda Fleetwood, landstingsråd, 070 265 64 25

Kaj Raving, politisk sekreterare, 070 258 97 55

Vänsterpartiet

Kopiera länk